„Rozwój i Środowisko” to nowy kwartalnik wydawany przez firmę Abrys we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Periodyk, stanowiący integralną część „Przeglądu Komunalnego”, będzie poświęcony szerokiej prezentacji aktualnych problemów i doświadczeń samorządów związanych z planowaniem i gospodarką przestrzenną, urbanistyką, rozbudową miast i regionów oraz ich rewitalizacją.

W czasopiśmie „Rozwój i Środowisko” będą prezentowane praktyczne przykłady służące zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej, która ostatecznie ma przyczynić się do podnoszenia jakości życia mieszkańców.

W maju br. opublikowane zostanie pierwsze wydanie czasopisma, którego tematem wiodącym będą woda i zieleń w przestrzeni. Publikacje skoncentrują się na zagadnieniach związanych z gospodarką wodną i retencjonowaniem wód, tzw. zabetonowaniem miast oraz zieloną rewitalizacją.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Nowy kwartalnik to szansa na pokazanie dobrych rozwiązań, które wprowadzają polskie miasta, i ich rozpropagowanie – najlepiej głosem ekspertów, których w środowisku samorządów miejskich nie brakuje. A promocja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastami to kluczowe pola statutowej działalności ZMP.

dr Aleksandra Jadach-Sepioło, pełnomocnik dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

W „Rozwoju i Środowisku” będziemy starać się pokazywać najlepsze z dobrych praktyk w rewitalizacji, mieszkalnictwie, planowaniu przestrzennym, ochronie zieleni i zarządzaniu nieruchomościami.

Planujemy pokazać projekty różnorodne, angażujące lokalne społeczności i wyznaczające standardy w nowoczesnym zarządzaniu miastem.

dr hab. Maciej Borsa, prof. nadzw. WST, Towarzystwo Urbanistów Polskich

Nowe wydawnictwo ma wzmacniać i upowszechniać dorobek urbanistyki jako sfery praktycznego działania, aby przez powszechniejsze rozpoznanie i poszanowanie wartości przestrzeni jakość życia Polaków osiągnęła wyższy niż dotąd poziom.

a

Piotr Talaga, zastępca redaktor naczelnej „Przeglądu Komunalnego”, redaktor naczelny wydawnictw branżowych firmy Abrys

„Rozwój i Środowisko” to wydawnictwo, które powinno służyć włodarzom samorządowym i ich podwładnym.

Ma ono pomagać rozstrzygać istotne problemy przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Celem kwartalnika jest takie kształtowanie przestrzeni, by podnosić jakość życia mieszkańców.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj