„Rozwój i Środowisko” to nowy kwartalnik wydawany przez firmę Abrys we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Periodyk, stanowiący integralną część „Przeglądu Komunalnego”, będzie poświęcony szerokiej prezentacji aktualnych problemów i doświadczeń samorządów związanych z planowaniem i gospodarką przestrzenną, urbanistyką, rozbudową miast i regionów oraz ich rewitalizacją.

W czasopiśmie „Rozwój i Środowisko” będą prezentowane praktyczne przykłady służące zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej, która ostatecznie ma przyczynić się do podnoszenia jakości życia mieszkańców.

W maju br. opublikowane zostanie pierwsze wydanie czasopisma, którego tematem wiodącym będą woda i zieleń w przestrzeni. Publikacje skoncentrują się na zagadnieniach związanych z gospodarką wodną i retencjonowaniem wód, tzw. zabetonowaniem miast oraz zieloną rewitalizacją.

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Nowy kwartalnik to szansa na pokazanie dobrych rozwiązań, które wprowadzają polskie miasta, i ich rozpropagowanie – najlepiej głosem ekspertów, których w środowisku samorządów miejskich nie brakuje. A promocja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastami to kluczowe pola statutowej działalności ZMP.

dr Aleksandra Jadach-Sepioło, pełnomocnik dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

W „Rozwoju i Środowisku” będziemy starać się pokazywać najlepsze z dobrych praktyk w rewitalizacji, mieszkalnictwie, planowaniu przestrzennym, ochronie zieleni i zarządzaniu nieruchomościami.

Planujemy pokazać projekty różnorodne, angażujące lokalne społeczności i wyznaczające standardy w nowoczesnym zarządzaniu miastem.

dr hab. Maciej Borsa, prof. nadzw. WST, Towarzystwo Urbanistów Polskich

Nowe wydawnictwo ma wzmacniać i upowszechniać dorobek urbanistyki jako sfery praktycznego działania, aby przez powszechniejsze rozpoznanie i poszanowanie wartości przestrzeni jakość życia Polaków osiągnęła wyższy niż dotąd poziom.

a

Piotr Talaga, zastępca redaktor naczelnej „Przeglądu Komunalnego”, redaktor naczelny wydawnictw branżowych firmy Abrys

„Rozwój i Środowisko” to wydawnictwo, które powinno służyć włodarzom samorządowym i ich podwładnym.

Ma ono pomagać rozstrzygać istotne problemy przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Celem kwartalnika jest takie kształtowanie przestrzeni, by podnosić jakość życia mieszkańców.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj