Od poniedziałku działa w Polsce Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK). Ma on zwiększyć bezpieczeństwo Polski wobec zagrożeń naturalnych.

System ISOK to kompleksowe narzędzie ochrony przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologicznymi. Dzięki nowoczesnym technologiom pozyskiwania danych, wykorzystaniu specjalnych modeli matematycznych i map zagrożeń, pozwala odpowiednio wcześnie przewidzieć zagrożenie, ocenić jego skalę oraz podjąć określone działania w celu minimalizacji ryzyka i strat związanych z nadzwyczajnym zjawiskiem.

Dla bezpieczeństwa

– To przełomowy moment dla gospodarki wodnej w Polsce. ISOK przenosi nas w XXI wiek – powiedział podczas inauguracji programu Przemysław Daca, prezes Wód Polskich, dodając, że dzięki ISOK dysponujemy skonsolidowanym źródłem informacji o zagrożeniach w profesjonalnym i zaawansowanym narzędziu informatycznym.

System jest otwarty, możliwy do rozbudowywania o nowe funkcje, w zależności od przyszłych potrzeb. – Jego ważnym elementem jest szybkie informowania o zagrożeniach. Każdy będzie mógł zarejestrować się w systemie i otrzymywać wiadomości SMS o niebezpieczeństwach pogodowych. ISOK stawia Polskę wśród krajów, które w sposób efektywny i nowoczesny dbają o bezpieczeństwo swoich obywateli – powiedział Przemysław Daca.

Źródło informacji

ISOK jest również narzędziem, z którego będą mogły korzystać instytucje odpowiedzialne za ochronę obszarów zagrożonych powodzią, władze gmin i województw w trakcie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego oraz zwykli obywatele. Każdy będzie mógł dzięki ISOK sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią oraz uzyskać najbardziej aktualne dane o zjawiskach, które mogą oddziaływać na określony teren. Tego typu informacje są ważne także dla przedsiębiorców planujących realizację inwestycji w danym rejonie.

Ponadto ISOK wprowadza szereg nowoczesnych narzędzi, które usprawnią zarządzanie w gospodarce wodnej. Za pomocą specjalnej platformy będzie można np. składać wnioski drogą elektroniczną np. o wydanie zgód wodnoprawnych.

Dr Przemysław Ligenza, dyrektor naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział, że ISOK zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju.

Kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych ma szybka i kompleksowa informacja. ISOK stanowi platformę wspierającą pracę służb zajmujących się reagowaniem kryzysowym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Rozwiązania informatyczne pomogą w efektywnym zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, ostrzeganiu i reagowaniu w przypadku ich wystąpienia – powiedział dr Przemysław Ligenza.

System ISOK powstał w ramach realizowanego od 2013 roku projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna wartość projektu wyniosła niemal 300 mln złotych.

W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt weszły instytucje rządowe i naukowe: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj