O nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i o rozporządzeniu taryfowym rozmawiali goście w drugim dniu IV Forum Ochrony Środowiska organizowanego przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie.

Ewa Szymura z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwróciła uwagę na najważniejsze zapisy zmienionej ustawy, która weszła w życie 12 grudnia 2017 r. Przede wszystkim wprowadziła ona nowe organy regulacyjne, którym są dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organów regulacyjnych jest w Polsce 11. Zasięg ich działania nie do końca pokrywa się z podziałem administracyjnym czy geograficznym Polski (nie pokrywa się np. z siatką województw). Do zadań regionalnych zarządów należy opiniowanie projektów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, rozstrzyganie sporów, wydawanie nakazów i wymierzanie kar. Rozporządzenie dotyczące właściwości poszczególnych regionalnych zarządów ma się ukazać w najbliższych dniach.

Nowe zasady

Zmieniły się też zasady ustalania taryf na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Są one ustalane na trzy lata. Taryfa musi być jedna, ale opłaty i ceny mogą się różnić w każdym z 12 kolejnych miesięcy obowiązywania taryf. Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Przedsiębiorstwo ma obowiązek ogłoszenia taryf na swojej stronie internetowej oraz udostępnienia ich w punktach obsługi klienta.

Sylwia Taszarek z MGMiŻŚ zwróciła uwagę na to, że opisany w nowych przepisach niepodzielony zysk z lat ubiegłych z usług świadczonych przez przedsiębiorstwo nie może być przeznaczony na działania poza zakresem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Przypomniała też, że zadania związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków nadal pozostają w rękach gmin. W tym zakresie nic się nie zmieniło.

Co z regulaminami?

Roman Wiertelak z IGWP mówił o wątpliwościach dotyczących regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przypomniał, że ustawa nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek przygotowania projektów regulaminów w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 12 czerwca 2018. Regulaminy mają być przedstawione radom gmin. Nowelizacja nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia regulaminów, ale nie podaje obowiązkowego terminu przyjęcia regulaminu.

Wiertelak zwrócił uwagę, że daje to radzie prawo odesłania regulaminu do poprawki czy procedowania go bez presji czasu.

Wiertelak poinformował, że Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, chcąc pomóc spółkom wod-kan, opracowała projekt ramowego regulaminu. Według IGWP projekt ten spełnia wymogi ustawowe. Izba będzie występowała do regulatora o uzgodnienie projektu przygotowanego regulaminu. – Sądzimy, że w ciągu dwóch, trzech tygodni regulamin zostanie udostępniony zainteresowanym. Roześlemy go i udostępnimy na naszej stronie internetowej – powiedziała nam Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”.

IGWP rekomenduje też spółkom wod-kan przekazanie radom gmin dotychczas obowiązującego regulaminu, pod warunkiem, że spełnia on wymogi prawa.

W czasie dyskusji o rozporządzeniu taryfowym spółki wod-kan zgłosiły wiele wątpliwości dotyczących zapisów tego aktu prawnego. Przewidują, że będą musiały skierować zapytania do regionalnych zarządów, które jednak nie zdążą odpowiedzieć, bo spółki mają czas do 12 marca na złożenie wniosków taryfowych. Wody Polskie zapewniają, że w najbliższych dniach na stronie internetowej pojawią się porady i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Czytaj więcej

Skomentuj