1 / 5

W ramach realizacji projektu unijnego „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” Zarząd Zieleni m.st. Warszawy tworzy nowe miejsca bytowania dla ptaków wodnych i płazów. Platformy pływające pojawiły się na Jeziorze Powsinkowskim oraz Kanale Piaseczyńskim.

Wspomniany projekt, ma na celu ochronę cennych gatunków zwierząt m.in. poprzez budowę platform lęgowych i spoczynkowych, renaturyzację zbiorników i cieków wodnych, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych oraz budowę zastawek zatrzymujących wodę. Celem tych działań jest poprawa stanu zachowania i ochrona różnorodności biologicznej związanej ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy.

Planowanym efektem projektu jest powiększenie powierzchni i poprawa stanu ochrony siedlisk zanikających gatunków. W ramach projektu poprawione zostaną właściwości retencyjne wybranych terenów m.in. przez budowę zastawek i renaturyzację linii brzegowej. Wartość całkowita projektu wynosi 6 887 350 zł, w tym kwota dofinansowania to 5 854 24 7,5 zł.

To w ramach wyżej wspomnianych działań powstają platformy lęgowe – pływające wyspy które mają pomóc w ochronie zagrożonych gatunków ptactwa.

Platformy lęgowe dla rybitw

W maju tego roku, na Jeziorze Powsinkowskim umieszczono 20 platform lęgowych. Służą one przede wszystkim rybitwie czarnej – rzadkiemu i zagrożonemu gatunkowi ptaka wodnego, dla którego Jezioro Powsinkowskie wraz z sąsiadującym Jeziorem Wilanowskim stanowi jedyne miejsce gniazdowania w Warszawie i okolicy.

Rybitwa czarna znajduje się pod ochroną i została wymieniona w Załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej, co oznacza, że w celu jej ochrony wyznaczane są obszary Natura 2000. Liczebność rybitwy czarnej w Polsce spada, a jej stanowiska lęgowe zanikają. Szacuje się, że od 2000 roku liczebność tego gatunku spadła nawet o połowę. Aktualnie wielkość krajowej populacji rybitwy czarnej wynosi 2000-3000 par. Zarząd Zieleni prowadzi działania mające na celu czynną ochronę tego gatunku i jego siedlisk.

Gniazda na platformach na Jeziorze Powsinkowskim do tej pory założyły nie tylko rybitwy czarne, ale też występujące tu nielicznie śmieszki i perkozy dwuczube.

Wyjątkowa wyspa na Kanale Piaseczyńskim

Kolejnym działaniem w ramach ochrony zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi było założenie przez ZZ m. st. Warszawy pływającej platformy z roślinnością na Kanale Piaseczyńskim. Wyspa stanowi dodatkowe miejsce bytowania dla zamieszkujących okolice chronionych gatunków ptaków i płazów, a także przyczynia się do oczyszczania wody i polepszania warunków bytowania ryb.

Od czerwca br. ze specjalnej wyspy mogą korzystać wędrujące w stronę Wisły nurogęsi, a także łyski, krzyżówki, mewy, rybitwy, brodźce piskliwe czy łabędzie. Całoroczna platforma służy ptakom do spoczynku, noclegu, żerowania, a w przyszłości – do gniazdowania. Z wyspy korzystać będą mogły również zamieszkujące okolicę żaby zielone.

Roślinność posadzona na platformie składa się z gatunków rodzimych pochodzących z osobników pobranych z naturalnego środowiska na terenie Polski i wpływa dodatkowo na oczyszczanie wody w Kanale. Sposób zakotwiczenia wyspy tworzy za to podwodne kryjówki dla drobnych zwierząt wodnych. Platforma ma charakter całoroczny i nie wymaga dodatkowej obsługi, wobec czego ślad węglowy tego działania jest znacząco ograniczony.

Czytaj więcej

Skomentuj