1 / 6

W Wieliczce realizowany jest projekt budowy 100 km sieci kanalizacji sanitarnej za niemal 160 mln zł. Gmina nadal stara się o jego rozszerzenie. W tym samym czasie trwają prace przy budowie stacji uzdatniania wody.

Wniosek na rozszerzenie zakresu prac zakłada budowę sieci sanitarnej w samej Wieliczce, a także w miejscowościach: Pawlikowice, Mietniów, Rożnowa, Lednica Górna, Podstolice, Janowice, Golkowice, Sygneczów, Siercza, Grabówki, Brzegi. W miarę pojawiających się możliwości stale poszerzany jest zakres budowy kanalizacji sanitarnej w naszej gminie.

Inwestycje w kanalizację

W 2018 r. gmina podpisała umowę na dofinansowanie z Funduszu Spójności drugiego etapu budowy kanalizacji w Mieście i Gminie Wieliczka. Całkowita wartość projektu to blisko 160 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania unijnego – ok. 110 mln zł. To największa dotacja unijna w historii Wieliczki.

Inwestycja pozwala na budowę nowoczesnej infrastruktury wodociągowej oraz ok. 100 km kanalizacji. Dostęp do kanalizacji zyska ok. 7000 mieszkańców gminy, a sieć powstanie w: Czarnochowicach, Golkowicach, Grabówkach, Lednicy Górnej, Mietniowie, Pawlikowicach, Podstolicach, Sierczy, Sułkowie, Sygneczowie, Rożnowej oraz w Wieliczce-Bogucicach.

W latach 2010 – 2016 w ramach zadania dofinansowanego ze środków POIiŚ oraz ze środków własnych Gminy Wieliczka wykonano 149 km kanalizacji sanitarnej w: Wieliczce, Chorągwicy, Kokotowie, Lednicy Górnej, Mietniowie, Rożnowej, Śledziejowicach, Zabawie.

Inwestycje w wodę

W gminie trwają też odwierty studni głębinowych, na terenie stacji uzdatniania wody. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody (ZUW) Podziemnej w Wieliczce-Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi to wielozadaniowe przedsięwzięcie inwestycyjne, o znaczeniu strategicznym w systemie zaopatrzenia w wodę – miasta i gminy Wieliczka.

Zadanie jest realizowane przez Gminę Wieliczka i Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach pod nazwą Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV. Całkowity koszt realizacji projektu ma wynieść ponad 156,5 mln zł z czego koszt zadań realizowanych przez ZGK to ponad 39 mln zł.

Zadanie nr 1 to wykorzystanie zasobów wód podziemnych, ujęcia w Bieżanowie wraz z infrastrukturą podziemną i obiektami, umożliwiającymi doprowadzenie wody surowej do nowego ZUW w Wieliczce-Bogucicach w ilości 50% jego wydajności.

Zadanie nr 2 obejmuje budowę czterech studni głębinowych na terenie Wieliczki, wzdłuż ciągu ul.Winnickiej. Spodziewana wydajność tych ujęć, w ilości 50% wydajności nowego ZUW w Wieliczce Bogucicach.

Zadanie nr 3 to budowa rurociągów wody surowej, łączących nowe ujęcie z ZUW Wieliczka Bogucice i wody czystej łączących ZUW Wieliczka Bogucice z siecią miejską.

Czytaj więcej

Skomentuj