Brak pieniędzy na ochronę przyrody, miejski transport czy wytwarzanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych i 100 mln zł na gospodarkę odpadową i wodno-ściekową. Właśnie opublikowano harmonogram naboru środków unijnych dla Wielkopolski.

Z harmonogramu dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na rok 2018, wynika, że nabory nie zostały przewidziane między innymi w konkursach na inwestycje w dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych ani poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

8 mln zł na drogi rowerowe i parkingi

Dla wspierania strategii niskoemisyjnych – w tym mobilności miejskiej – przewidziano 8,1 mln zł (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) z przeznaczeniem na budowę, przebudowę i modernizację dróg rowerowych oraz budowę parkingów “bike & ride” i energooszczędne oświetlenie w ich ramach.

Pieniędzy w konkursach w ramach WRPO nie będzie ani na inwestycje związane z miejskim transportem, ani na sieci ciepłownicze i chłodnicze. Żadnych naborów konkursowych nie przewidziano także na zapobieganie i likwidację skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych.

Na co pieniądze będą?

Kwotę 60 mln zł ma zostać wydatkowana na tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących. To między innymi systemy selektywnej zbiórki odpadów, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także budowa, rozbudowa i modernizacja zakładów zagospodarowania odpadów, punktów przeładunkowych odpadów, rekultywacji składowisk lub ich wydzielonych części przewidzianych do zamknięcia.

Jednostki samorządowe i przedsiębiorstwa będą mogły starać się też o pieniądze dla gospodarki wodno–ściekowej. W 2018 r. w ramach WRPO zabezpieczono 40 mln zł, które będzie można przeznaczyć na budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych), systemów kanalizacji zbiorczej, a także systemów zaopatrzenia w wodę. To ostatnie może zastanowić jedynie uzupełnienie dwóch pierwszych zadań.

Pełny harmonogram naborów konkursowych w WRPO dla roku 2018 można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj