Urząd Miasta Włocławek wyłonił wykonawcę Planu odwodnienia dla Śródmieścia. Realizacją dokumentacji w ciągu 80 dni od dnia podpisania umowy zajmie się firma Komes Water z Wrocławia.

W związku z planowanym rozwojem budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz modernizacją istniejących ulic, miejsc parkingowych i innych obiektów we Włocławku konieczne jest opracowanie Planu odwodnienia Śródmieścia. Działanie prowadzone przez Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii we Włocławku wdrażane jest w związku z realizowanym procesem rewitalizacji oraz potrzebą uporządkowania gospodarki wodami opadowymi w tej części miasta.

Plan odwodnienia ma zdiagnozować stan techniczny kanalizacji w centrum Włocławka i wskazać kierunki rozbudowy sieci, jej modernizacji i remontu, a także konieczności, budowy, modernizacji i remontu wlotów kanalizacyjnych do rzeki Wisły i Zgłowiączki.

Istniejąca w obszarze rewitalizacji sieć kanalizacji deszczowej wymaga wielu remontów i modernizacji. Kolektory deszczowe zlokalizowane są tylko w kilku ulicach obszaru, a ich stan techniczny jest bardzo różny. Konieczna jest zatem pilna modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, a także budowy urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe. Rozdzielona ma być też kanalizacja sanitarna od deszczowej na terenach, gdzie wody opadowe są obecnie odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej

Skomentuj