W ciągu najbliższych trzech lat PGW Wody Polskie  przeznaczą dodatkowe 157,9 mln zł na realizację inwestycji poprawiających bilans wodny na terenach rolniczych. Dzięki przywracaniu funkcji nawadniającej w istniejących systemach melioracyjnych oraz zwiększenia retencji korytowej w rzekach i kanałach. Tylko w tym roku nakłady na te działania wyniosą 60 mln zł.

Podczas ostatniego spotkania na terenie Lubelszczyzny, Przemysław Daca, prezes PGW Wody Polskie zwrócił uwagę na istotną rolę współpracy Wód Polskich z jednostkami samorządowymi, starostami i gminami.

– Chcemy zawiązać wspólnie tzw. „partnerstwo wodne”, w skład którego wchodziliby pracownicy PGW Wody Polskie, samorządowcy ale też   lokalni mieszkańcy, rolnicy oraz przedstawiciele instytucji doradczych. Razem moglibyśmy wypracować wspólne stanowiska odnośnie budowy czy prac remontowych na budowlach piętrzących, co będzie miało kluczowe znaczenie dla retencji korytowej w procesie przeciwdziałania skutkom suszy – dodał.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie organizuje szereg spotkań dotyczących partnerstw wodnych. Dotychczas takie spotkania miały miejsce w powiecie lubartowskim, krasnostawskim, zamojskim, parczewskim i  radzyńskim.

W dniach 18 i 19 czerwca na terenie gospodarowania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim miało miejsce partnerskie spotkanie „wodne” z samorządowcami oraz władzami gminy Łosice i Siemiatycze. Podczas wizyty w gminach, Agnieszka Szymula dyrektor RZGW w Lublinie podkreśliła rolę spółek wodnych oraz zachęcała do ich zakładania: – Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących przede wszystkim do: zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią – mówiła.

Ponadto przedstawiony został szeroki program realizacji zadań utrzymaniowych z terenu administrowania RZGW w Lublinie. Wymieniono tu miedzy innymi: utrzymanie rzeki Pełchówka, Ciek spod Stadnik, Siennica, Kamionka oraz rzek: Kałuża, Liwiec i Sarenka.

Kolejnym punktem na mapie Lubelszczyzny w ramach programu nawiązywania partnerstw  wodnych było (w dniu 22 czerwca br.) spotkanie w Kraśniku, w którym uczestniczył  m. in. Starosta Kraśnicki – Andrzej Rolla, zastępca kierownika Oddziału Powiatowego ARiMR w Kraśniku Piotr Ambroziewicz oraz Waldemar Banach, zastępca Dyrektora LORD w Końskowoli.

PGW Wody Polskie jest Mecenasem webinarium “Rola samorządów w przeciwdziałaniach skutkom suszy, będącej wynikiem zmian klimatycznych” organizowanego przez miesięcznik “Wodociągi-Kanalizacja”.

Czytaj więcej

Skomentuj