Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej skupi w jednym miejscu wszystkie działania miasta związane z zielenią i utrzymaniem miejskich terenów. Zadania dotychczasowego Biura Rewitalizacji zostaną podzielone pomiędzy dwie komórki: w zakresie rewitalizacji dołączą do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, zaś w zakresie klimatu do Wydziału Energii i Klimatu. Wydział Audytu i Kontroli będzie koordynował nowe zadanie – przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji o nieprawidłowościach (w ramach tzw. ustawy o sygnalistach). Takie zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., wraz ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin.

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej połączy dotychczasowe zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Biura Miejskiego Architekta Zieleni. Na jego czele stanie Blanka Rdest-Dudak, dotychczas Zastępczyni Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Funkcję Miejskiego Architekta Zieleni, tak jak dotychczas, pełnić będzie Hanna Pawlikowska. Wydział kompleksowo zajmie się zarządzaniem miejską zielenią, w tym projektowaniem i realizacją nasadzeń oraz edukacją przyrodniczą. Drugim obszarem będzie bieżące utrzymanie czystości na terenach miejskich. Te zadania dotychczas rozproszone były w dwóch jednostkach: Wydziale Gospodarki Komunalnej i Biurze Miejskiego Architekta Zieleni. Utrzymanie pasów drogowych, z wyjątkiem zieleni, pozostanie w Zarządzie Dróg i Mostów.

Jakie są priorytety?

– Tworzymy specjalny wydział odpowiedzialny za zieleń. To w nim będą skupiały się wszystkie zadania z tego zakresu. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie pozwoli nam jeszcze lepiej zarządzać wszelkimi działaniami w zakresie jakości miejskiej przestrzeni, które dotychczas były przypisane do dwóch komórek. Priorytetem jest z jednej strony rozwój wysokiej jakości obszarów zielonych i nowe nasadzenia oraz wdrażanie kolejnych projektów służących bioróżnorodności i poprawie jakości powietrza, z drugiej troska o wygodę i czystość terenów miejskich – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wiele wyzwań

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji przejmie część zadań dotychczasowego Biura Rewitalizacji, właśnie w zakresie procesów rewitalizacyjnych. Na czele tej jednostki pozostaje Hubert Mącik, pełniący jednocześnie funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pozostała część zadań dotychczasowego Biura Rewitalizacji poświęcona ochronie klimatu, zostanie przypisana do Wydziału Energii i Klimatu.

– Przed nami wiele wyzwań związanych z wdrażaniem przepisów i zaleceń związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej, rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań zeroemisyjnych. Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu będzie też od samorządów wymagała konkretnych działań, na które musimy być gotowi. Z drugiej strony chcemy chronić najcenniejszą tkankę miejską, w tym tę historyczną, stąd skupienie zadań z zakresu ochrony zabytków i rewitalizacji w jednym miejscu – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta ds. inwestycji i Rozwoju.

Bezpieczne i anonimowe zgłoszenia

Wydział Audytu i Kontroli otrzyma dodatkowe zadanie związane z tzw. sygnalistami. Ma koordynować przyjmowanie i obsługę sygnalizacji, prowadzić postępowania wyjaśniające oraz rejestr tego typu zgłoszeń. Konieczność wdrożenia takiego procesu wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w tym zakresie. Tak więc, poza dotychczas obowiązującymi w Urzędzie Miasta Lublin regulacjami, jak np. procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa, zostały wprowadzone kolejne instrumenty prawne związane z możliwością bezpiecznego i anonimowego zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Skomentuj