Związek Miast Polskich jest zdania, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna zostać napisana całkowicie od nowa. Samorządowcy chcą również jak najszybszego uregulowania kwestii rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań (ROP).

Propozycja utworzenia nowej ustawy o ucpg pojawiła się stanowisku ZMP dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Związek z jednej strony z satysfakcją przyjął uwzględnienie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska szeregu postulatów środowisk samorządowych dotyczących niezbędnych zmian
w ustawie o ucpg. Chodzi m.in. o wycofanie się z części negatywnych rozwiązań wynikających z uchwalonej wbrew sprzeciwom środowisk samorządowych ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

ZMP podkreśla jednak, że zmiany zawarte w projekcie choć zmierzające częściowo w dobrym kierunku – nie rozwiązują głównych postulatów strony samorządowej.

Samorządowcy oczekują przede wszystkim uchwalenia:

  • ustawy regulującej rzeczywistą rozszerzoną odpowiedzialność producenta,
    co pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi i odciążenie w tym zakresie mieszkańców, którzy
    obecnie ponoszą zdecydowaną większość (jeśli nie całość) tych kosztów;
  • całkowicie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
    całościowo regulującej w elastyczny sposób (pozwalający uwzględnić specyfikę
    poszczególnych gmin) newralgiczny z punktu widzenia mieszkańców i samorządów obszar, jakim jest gospodarka odpadami komunalnymi.

– Kilkadziesiąt nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy na przestrzeni ostatnich lat sprawia, iż wszelkie kolejne nowelizacje będą stanowić rozwiązanie doraźne, niepozwalające na rozwiązanie rzeczywistych problemów o charakterze systemowym – mówią samorządowcy.

Związek odniósł się także bezpośrednio do treści projektu nowelizacji ustawy o ucpg. Negatywnie oceniono propozycje dotyczące indywidualizacji sposobu gromadzenia odpadów i rozliczeń z gminą lokatorów poszczególnych lokali w zabudowie wielorodzinnej oraz poszerzenia katalogu zadań własnych gminy w zakresie stosowania hierarchii postępowania z odpadami.

Pozytywnie oceniono z kolei doprecyzowanie zasad odbioru bioodpadów
od właścicieli nieruchomości korzystających z tzw. zwolnienia kompostownikowego czy propozycje dotyczące wyjątkowej możliwości fakultatywnego odstąpienia od podstawowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pełną treść stanowiska ZMP prezentujemy poniżej. Jest ono dostępne także na stronie Związku.

Czytaj więcej

Skomentuj