Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kolejnym naborze przeznaczył 100 mln zł na inwestycje związane z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Pieniądze można uzyskać także na inne elementy infrastruktury systemu gospodarki odpadami – tutaj budżet wynosi 200 mln zł.

Dofinansowanie przeznaczono dla samorządów. O pieniądze mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i podmioty świadczące usługi publiczne realizujące obowiązki własne JST.

Narodowy Fundusz przeprowadzi także cykl szkoleń i indywidualnych konsultacji, aby pomóc samorządom przygotować wniosek o dofinansowanie. Pierwsze z nich odbędzie się jeszcze w październiku (20.10.), a następne – w listopadzie (10.11).

Z poprzednich naborów NFOŚiGW podpisał już trzy umowy wspomagające budowę punktów selektywnego zbierania odpadów na łączną kwotę prawie 19 mln zł. Z dofinansowania skorzystają: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Bydgoszcz i Szczecin.

Najnowszy nabór rozpocznie się 31 października 2017 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj