Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pięć umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje w Bydgoszczy, Dębicy, Nowej Dębie, Tomaszowie Mazowieckim i Dobrej (Szczecińskiej) będą kosztowały przeszło 206 mln zł.

Umowy na nowe wodno-kanalizacyjne projekty będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim (Bydgoszcz), podkarpackim (Dębica i Nowa Dęba), łódzkim (Tomaszów Mazowiecki) i zachodniopomorskim (Dobra (Szczecińska)). Koszt inwestycji to 206 mln zł, a wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie ponad 106 mln zł.

Dla Bydgoszczy 49 mln zł

Za przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan” odpowiedzialna będzie spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, którą wspomoże jej spółka zależna Chemwik. Projekt uwzględnia zwiększenie efektywności rozbudowywanej gospodarki osadowej oraz prace modernizację obiektów wyeksploatowanych, zwłaszcza części mechanicznej. Spodziewanym efektem ekologicznym będzie poddawanie procesom przetwarzania 7,7 tys. Mg/rok suchej masy komunalnych osadów ściekowych.

Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2021 r. Jego koszt całkowity wyniesie blisko 94 mln zł, w tym unijna dotacja to prawie 49 mln zł. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez MWiK (5 mln zł) oraz Chemwik (22,7 mln zł).

Dla Dębicy 21 mln zł

Projekt „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” zrealizują Wodociągi Dębickie. Dzięki dofinansowaniu wybudują prawie 4 km i przebudują kolejne 6,5 km kanalizacji sanitarnej, a także zmodernizują oczyszczalnię ścieków w Dębicy i wdrożą inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Rezultatem przedsięwzięcia będzie przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 295 nowych użytkowników. Tyle samo osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Prace potrwają do końca 2021 r., a ich koszt całkowity oszacowano na 41,8 mln zł. Unijna dotacja to aż 21,8 mln zł. Pozostałe środki beneficjent planuje wygospodarować w ramach własnego budżetu i ewentualnej pożyczki z NFOŚiGW.

Dla Nowej Dęby 19 mln zł

Inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” zajmie się tamtejsze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe. Przewidziano rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków, dwa etapy modernizacji w sumie ponad 9 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, a także budowę przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli i wodociągu w Nowej Dębie o długości prawie 1 km oraz budowę hydroforni „Strażacka” wraz ze zbiornikiem i rurociągami. PGKiM kupi też sprzęt i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (w tym „Hakowca”, czyli specjalny samochód ciężarowy z napędem na wszystkie osie i z możliwością zakładania wymiennych nadwozi). Inwestycja przyniesie wymierne korzyści. Ponad 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków, a 8 osób będzie miało dostęp do lepszego zaopatrzenia w wodę.

Inwestycja zakończy się w marcu 2021 r. wydatkami w wysokości 37 mln zł, z czego 19 mln zł pokryje przyznana dotacja. Resztę środków zapewni pożyczka ze środków krajowych NFOŚiGW (10,8 mln zł) oraz wkład własny beneficjenta (blisko 85 tys. zł).

Dla Tomaszowa 8 mln zł 

Przedsięwzięcie „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” będzie realizował tamtejszy Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Dofinansowane działania obejmują m.in.: wsparcie finansowe suszarni osadów ściekowych, budowę turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków (chodzi o małą elektrownię wodną), budowę 1 km kanalizacji sanitarnej oraz ok. 0,6 km sieci wodociągowej, a także zakup pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. Dofinansowaniem objęty został także system GIS do monitoringu sieci. Na projekcie skorzystają przede wszystkim nowi użytkownicy sieci kanalizacyjnej, których będzie 201 osób. Tyle samo ma wynieść liczba tych, którzy skorzystają z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Działania na terenie Tomaszowa Mazowieckiego powinny zostać ukończone przed 2020 r. Inwestycja pochłonie 17,6 mln zł, wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie 8,6 mln zł. Planowane jest współfinansowanie pożyczką z NFOŚiGW oraz udział finansowy beneficjenta.

Dla Dobrej 8 mln zł

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” przygotowała gmina położona nieopodal Szczecina. Prace obejmą budowę prawie 6 km kanalizacji sanitarnej (w tym przesył od przepompowni do oczyszczalni ścieków na odcinku 4,5 km) oraz blisko 2 km sieci wodociągowej, a także rozbudowę hydroforni BUK oraz oczyszczalni ścieków w Redlicy. Po zakończeniu trzeciego, ostatniego etapu tej rozbudowy, oczyszczalnia będzie spełniać wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Dzięki tym działaniom 690 osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków i taka sama będzie liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. Z kolei 61 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Lokalna inwestycja będzie miała swój finał pod koniec 2020 r. Jej koszt to 16 mln zł, na które złożą się: 8 mln zł unijnej dotacji oraz 7,7 mln zł udziału gminy. Stanie się to możliwe dzięki umowie zawartej między NFOŚiGW a gminą Dobra (Szczecińska), reprezentowaną przez jej Wójta Teresę Derę.

6,7 mld zł od NFOŚiGW

Dotychczas z POIiŚ 2014-2020 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił unijnej pomocy 279 przedsięwzięciom z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w całej Polsce. To projekty o łącznej wartości ponad 13 mld zł, przy czym dotacje stanowią przeszło 6,7 mld zł. Efektem podjętych działań będzie wybudowanie, przebudowanie i wyremontowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 4 tys. km. Dostęp do ulepszonego oczyszczania ścieków będzie miało w sumie 2,8 mln osób (RLM – równoważna liczba mieszkańców).

Jak dotąd największymi inwestycjami wod-kan, które otrzymały wsparcie są te realizowane wieloetapowo w województwie mazowieckim (chodzi o Warszawę, dla której na realizację V i VI fazy przewidziano 2,2 mld zł, przy ok. 1,2 mld zł dotacji oraz Radom, który wykona III fazę za 372 mln zł, przy 192 mln zł dotacji), a także w województwie wielkopolskim (Poznań na VI fazę wyda 473 mln zł, przy 241 mln zł dotacji). Wszystkie te inicjatywy wod-kan otrzymują dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (trzeci konkurs z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach), dla której Narodowy Fundusz – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – jest instytucją wdrażającą.

Jeszcze 1,1 mld zł do wzięcia

Na podpisanie umów o dofinansowanie czeka jeszcze ok. 80 kolejnych przedsięwzięć „ściekowych”, których wartość całkowita to 2,3 mld zł, a szacowana suma dotacji – 1,1 mld zł. W najbliższym czasie NFOŚiGW zawrze umowy dotyczące porządkowania gospodarki wodno-ściekowej m.in. w Olsztynie w województwie warmińsko-mazurskim (koszt całkowity – 80 mln zł, dotacja – ok. 41,5 mln zł), Wałbrzychu w województwie dolnośląskim (koszt całkowity – 44,5 mln zł, dotacja – ok. 21 mln zł) oraz Ustce w województwie pomorskim (koszt całkowity – 43,7 mln zł, dotacja – ok. 22,6 mln zł).

Źródło: NFOŚiGW

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj