O środki unijne na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w ramach zorganizowanego konkursu PROW, mogły ubiegać się gminy z woj. mazowieckiego, a także spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Wpłynęły już 153 wnioski, a 45 projektów będzie objętych wsparciem.

– Słabo rozwinięta infrastruktura wodno-ściekowa to wciąż duży problem. Na szczęście mazowieckie gminy aktywnie szukają wsparcia i zgłaszają projekty. Tym razem podpisujemy umowy na środki unijne w ramach PROW. W tej perspektywie gminy z subregionu płockiego pozyskały już 35 mln zł – mówi marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub wyposażenie oczyszczalni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawę infrastruktury wodno-ściekowej. Zdaniem wicemarszałka woj. mazowieckiego Wiesława Raboszuka gminy wciąż mają duże potrzeby związane z tego typu infrastrukturą. Jak podkreśla są to kosztowne instalacje, dlatego środki zewnętrzne często stanowią jedyną szansę na ich wykonanie czy przebudowę.

2 mln zł na beneficjenta to maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wod-kan. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu.

Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

Czytaj więcej

Skomentuj