Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego, w tym budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na ten cel będzie można pozyskać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Wnioski mogą składać podmioty zarządzające nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego); podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych; kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie projektów kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa podlaskiego. Można objąć przegrody zewnętrzne budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójne lub potrójne szyby, zapewnienie szczelności, wymianę wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów zarządzania/sterowania, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych.

Dla sektora publicznego obowiązkowy będzie przeprowadzenie audytu energetycznego

Pełne kryteria wyboru projektów dostępne są tutaj.

Budżet programu to 80 mln zł. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny procentowy poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Regulamin konkursu można znaleźć tutaj.

Wnioski będzie można składać od 9 listopada do 31 grudnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2019 r.

Czytaj więcej

Skomentuj