W piątek późnym wieczorem na stronach Ministerstwa Klimatu udostępniono nowe wytyczne dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących od osób przebywających w kwarantannie.

To kolejne wytyczne Ministerstwa Klimatu odnośnie odpadów z kwarantanny. Wcześniej, po licznych prośbach przedstawicieli firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, resort opublikował zalecenia mówiące, że odpady z kwarantanny należy traktować jak inne odpady komunalne.

Takie procedury zdaniem ekspertów branży gospodarki odpadami są niestety niewystarczające. Firmy odbierające śmieci zgłaszały np. postulat, aby odpady z kwarantanny traktować jak odpady zakaźne, medyczne i wysyłać po nie specjalne śmieciarki. Po omacku działają także samorządy, które chcą bezpieczeństwa mieszkańców, ale nie są przygotowane na dodatkowe opłaty za odpady.

Wytyczne Ministerstwa Klimatu

Tym razem wytyczne resortu są bardziej szczegółowe. Podano w nich chociażby co zrobić ze środkami ochrony osobistej zużytymi przez zdrowe osoby. Maseczki, rękawiczki stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane – informuje ministerstwo.

Co do odpadów wytwarzanych w miejscach izolacji (osoby zakażone) lub kwarantanny (osoby zdrowe narażone na zakażenie) resort nadal każe stosować zasadę, żeby takie odpady traktować jak komunalne.

Dodano jednak, że ze względu na  “brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu” należy z takimi odpadami postępować, zachowując “należyte środki ostrożności”.

Gdzie mieszkają osoby w kwarantannie?

Pojawia się jednak pytanie, skąd firmy wywożące odpady mają wiedzieć gdzie mieszkają osoby przebywające w kwarantannie bądź izolacji. Te informacje są w posiadaniu wojewodów, policji i ośrodków pomocy społecznej. Nie mogą być one jednak przekazywane
innym podmiotom.

Stąd zaleca się działanie w porozumieniu z posiadającymi dane o kwarantannie w następującym wymiarze:

 • w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych
  symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów
  z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;
 • zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków;
 • zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji
  unieszkodliwiania odpadów komunalnych wspomnianych worków lub
  wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw
  domowych objętych izolacją;
 • zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków
  transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób
  z grup C.

Wytyczne dla odbioru i zagospodarowania odpadów

 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed
  przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten
  cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
 • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek
  i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek
  z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony
  przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go
  i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz
  dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy
  taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia
  worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego
  do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym
  na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów,
  używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt
  elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki)
  powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu
  gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

Kogo dotyczą wytyczne

Wytyczne przeznaczone są dla:

 • gmin,
 • osób zdrowych objętych kwarantanną oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa,
 • osób przebywających w izolacji,
 • podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi.

Gdzie wyrzucać odpady wytworzone przez osoby zdrowe

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Jak postępować z odpadami wytwarzanymi w miejscach kwarantanny lub izolacji

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne dla gmin

 1. Działanie w porozumieniu z wojewodami, policją czy ośrodkami pomocy społecznej, którzy są dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i na kwarantannie;
 2. w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów;
 3. zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni oznakowanych worków;
 4. zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych oznakowanych worków lub do wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;
 5. zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
 2. maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji

 1. Wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 2. osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
 3. worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie należy go też zgniatać;
 4. po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 5. osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 6. worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 7. przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 8. odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami

 1. Odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie;
 2. jeżeli specjalnie oznakowany worek, od osób przebywających w izolacji lub kwarantannie, jest rozerwany lub niezamknięty należy w miarę możliwości poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów;
 3. zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia;
 4. odpady w specjalnie oznakowanych workach, od osób przebywających w izolacji lub kwarantannie, nie powinny być przetwarzane z udziałem osób sortujących – w przypadku braku możliwości technicznych przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach z instalacją do aktywnego odgazowania);
 5. w przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub zagospodarowywania odpadów zaleca się: zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych odpadów z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów w oznakowanych workach;
 6. zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników;
 7. w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków ochrony indywidualnej, tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.
 8. Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach od osób w izolacji i kwarantannie zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (takich jak gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna) oraz ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej; wymiana rękawic. Zaleca się także regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych i kabin urządzeń na liniach sortowniczych w zakładach; w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk.

Wszystkie wytyczne co do postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj