Koszaliński Park im. Tadeusza Kościuszki będzie rewitalizowany. Miasto zamierza wydać na ten cel 5,4 mln zł, z czego 4 mln zł to unijne dofinansowanie.

30 marca wicemarszałek zachodniopomorski Tomasz Sobieraj oraz prezydent Koszalina Piotr Jedliński podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w celu ochrony różnorodności biologicznej” w ramach Działania 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WZ 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do 31 października 2018 r. Jego całkowita wartość to 5,4 mln zł, w tym 4 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania. W pierwszym przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy. Postępowanie ogłoszone zostało więc ponownie i zainteresowani mają czas do 15 kwietnia na składanie ofert.

W Parku im. T. Kościuszki zachowane zostanie dziedzictwo kulturalne oraz zastosowane będą mechanizmy ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów środowiska. Pełne wykorzystanie możliwości zielonej infrastruktury wymaga przeprowadzenia prac zabezpieczających jego bioróżnorodność, zwiększających dostępność parku oraz stworzenia ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej pozwalającej prowadzić edukację przyrodniczą.

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu polegające na wymianie nawierzchni istniejących alejek parkowych na podłoże przepuszczalne, budowie ciągu pieszo-rowerowego, montażu elementów małej architektury, budowie siedzisk tarasowych oraz  placu pod funkcję „Kącika plenerowej czytelni książki i kameralnych spotkań autorskich”, budowie „Placu Pamięci”, przebudowie sieci oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem nowych lamp i budowie sieci monitoringu wizyjnego. Ponadto przewidziano zakup dodatkowych nasadzeń w ramach „Ogrodu Pamięci”, rekultywację trawników i nasadzenia uzupełniające zieleni wysokiej i średniej.

W ramach działania wyznaczona zostanie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, której trasa oznakowana będzie za pomocą umieszczonych na szlaku kamieni z oznaczeniem kolorystycznym konkretnej ścieżki: kolor zielony–ścieżka wiosenna, kolor żółty–ścieżka letnia, kolor czerwony–ścieżka jesienna, kolor niebieski–ścieżka zimowa. Aby łatwiej poruszać się po parku, będzie stworzona aplikacja mobilna oraz audioprzewodnik. Dzięki nim osoby odwiedzające park będą miały większe możliwości zapoznania się z występującą w parku bioróżnorodnością.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj