W ostatniej dekadzie długość sieci wodociągowych i ilość przyłączeń do kanalizacji wzrosła o prawie ¼. GUS opublikował swój najnowszy raport na temat infrastruktury komunalnej w 2016 roku.

W Polsce w ostatnich latach utrzymuje się znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. Długość sieci wodociągowej zwiększyła się z 245,6 tys. km w 2005 r. do 301,0 tys. w 2016 r., tj. o 22,6 proc. – zarówno w miastach, jak na obszarach wiejskich. Liczba przyłączy wzrosła natomiast o prawie 1 067 tys. sztuk, tj. o 23,7 proc.

Najbardziej znaczący przyrost w długości sieci wodociągowej zaobserwowano w miastach województw podkarpackiego (ponad 55 proc.) i  lubuskiego (ponad 42 proc.) oraz na obszarach wiejskich województw zachodniopomorskiego (42 proc.), warmińsko-mazurskiego (35 proc.) i mazowieckiego (34 proc.).

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

W 2016 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 301 tys. km, a liczba przyłączy –prawie 5,6 mln. W porównaniu z 2015 r., długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 3,1 tys. km, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy dobudynków o ponad 97 tys. szt.

Zobacz także >>> GUS i odpady w Polsce: wytwarzamy, ale i odzyskujemy coraz więcej

Warto odnotować, że ponad 77,5 proc. długości sieci wodociągowej oraz ok. 61,8 proc. przyłączy do budynków zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej wzrosła w miastach o ponad 0,9 tys. km, a liczba przyłączy o prawie 35,1 tys. szt. Na terenach wiejskich przybyło ponad 2,2 tys. km nowej sieci, a liczba przyłączy wzrosła o prawie 62,2 tys. szt.

Przybywa sieci kanalizacyjnej

W okresie 2005-2016 długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 73,9 tys. km (o 92,2 proc.), osiągając w 2016 r. 154,0 tys. km. Na obszarach wiejskich przyrost sieci był większy o 53,6 tys. km (o 146 proc.) niż w miastach, gdzie odnotowano wzrost o 20,3 tys. km (o 46,8 proc.).

Najbardziej znaczący przyrost długości sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich odnotowano w województwach: opolskim, mazowieckim, lubuskim oraz świętokrzyskim. Wszędzie tam wynosił on ponad 200 proc.. W miastach natomiast największy przyrost długości sieci kanalizacyjnej (ponad 70 proc.) zaobserwowano na terenie województw podkarpackiego i śląskiego.

W 2016 r. długość sieci kanalizacyjnej osiągnęła w Polsce ponad 154 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków ok 3,2 mln. szt. W stosunku do 2015 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 4,3 tys. km, tj. o 2,9 proc., przy równoczesnym wzroście liczby przyłączy o ponad 152 tys. szt., tj. o 5 proc.

Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w okresie 2005-2016 zwiększył się z 59,2 proc. do 70,2 proc.. W miastach z sieci korzystało 90 proc. ludności (wzrost o 5,2 p.proc.),a na obszarach wiejskich 40,3 proc. (wzrost o 21,5 p.proc.).

W Polsce w 2016 r. funkcjonowało 2 333 tys. przydomowych szamb bezodpływowych, w 86 proc. zlokalizowanych było na obszarach wiejskich.

Spada zużycie wody

Wraz z rozwojem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w rozpatrywanym okresie wzrosła również liczba ludności korzystającej z ww. sieci. Jednocześnie zauważalny jest w Polsce spadek ilość zużytej wody przypadającej na 1 mieszkańca. Oszczędzanie wody przez gospodarstwa domowe jest wynikiem zmian cen wody za 1 m3 i powszechnym opomiarowaniem zużycia wody. Dodatkowo spadek zużycia wody to wynik ograniczenia strat wody w sieci w wyniku przeprowadzonych modernizacji istniejących sieci.

W 2016 r. z sieci wodociągowej korzystało prawie 92 proc. ogółu ludności (w porównaniu z 2005 r. wzrost o 5,8 p. proc). W miastach dostęp do wodociągu miało ponad 96,5 proc. ogółu ludności (wzrost o 1,2 p. proc w porównaniu z 2005 r.). Na terenach wiejskich udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej kształtował się na poziomie 85 proc.

Przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe w 2016 r. wyniosło 32,2 m3 na 1 mieszkańca, przy czym w miastach wynosiło 34,2 m3, a na obszarach wiejskich 29,2 m3.

Pełen raport: http://stat.gov.pl/

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj