Znamy wyniki analiz przeprowadzonych przez prokuratorów w całym kraju. Sprawa dotyczy pobieranych przez gminy opłat za przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnych.

W sierpniu tego roku Prokuratura Krajowa zwróciła uwagę na powtarzający się proceder pobierania przez gminy opłat za przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednocześnie z-ca prokuratora generalnego Robert Hernand zobowiązał prokuratorów regionalnych do analiz uchwał lokalnych.

W piśmie z 7 sierpnia 2017 r. Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

Prokuratura już wcześniej oceniała zgodność uchwał gmin z prawem. Skargi prokuratorów sądy administracyjne uwzględniały od lat – wyjaśnia prokurator Ewa Bialik.

274 uchwały zakwestionowane

Działania zainicjowane przez Prokuraturę Krajową doprowadziły do zakwestionowania przez prokuratorów aż 274 uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej.

W 69 przypadkach prokuratorzy wnieśli skargi do WSA, z których dwie zostały uwzględnione w wydanych wyrokach, zgodnych z żądaniami prokuratora. Prokuratorzy skierowali także 62 wnioski o usunięcie ujawnionych naruszeń prawa do właściwych organów gmin i miast.

W opracowaniu nadal znajduje się co najmniej 56 dalszych skarg do WSA, kwestionujących zgodność z prawem kolejnych uchwał, skutkujących stwierdzeniem ich nieważności.

Z informacji uzyskanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że w niektórych miastach były już prowadzone takie analizy. Pozwoliły one wnieść co najmniej 38 skarg do WSA – przekazała nam Ewa Bialik.

Po kilkadziesiąt nieprawidłowych uchwał na region

W regionie Gdańska prokuratorzy zakwestionowali 31 uchwał. W 22 przypadkach prokuratorzy wniesiono skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a w 9 przypadkach – wnioski o uchylenie uchwał przewidujących tzw. opłatę przyłączeniową. Analizowane są jeszcze 34 dalsze tego rodzaju uchwały jednostek samorządu terytorialnego, z czego już co do 21 uchwał planowane jest wniesienie skarg do WSA.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu analizie poddała 78 uchwał, z czego w 2 przypadkach prokuratorzy skierowali skargi do WSA, a w 5 przypadkach złożyli wnioski o zmianę uchwał. W pozostałych przypadkach trwają nadal analizy i przygotowywane są środki zaskarżenia.

Krakowscy prokuratorzy zakwestionowali prawidłowość 29 uchwał, wnieśli 3 skargi do WSA i wystosowali 3 wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zakwestionowała 33 uchwały, a w 9 przypadkach skierowano wnioski o uchylenie wadliwych zapisów. W 9 dalszych przypadkach uchwały zaskarżono do WSA. Przygotowywanych jest 15 dalszych skarg do WSA.

Prokuratorzy w Poznaniu skierowali 16 skarg do WSA oraz 13 wniosków o uchylenie uchwał przewidujących tzw. opłatę przyłączeniową. Analizy uchwał jest kontynuowana.

W dwóch sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uwzględnił już skargi prokuratora i stwierdził nieważność uchwał odpowiednio, w całości i zaskarżonej części.

Prokurator Generalny: mieszkańcy nie muszą płacić gminie za przyłączenie do sieci

Prokuratura Regionalna w Lublinie analizie poddała 95 uchwał, z czego dotychczas skierowano 4 skargi do WSA. Analiza pozostałych wskazanych uchwał trwa. Zagadnienie było już w przeszłości przedmiotem analiz, co stało się podstawą skutecznego wywiedzeniem 10 skarg do WSA oraz 2 skarg kasacyjnych do NSA.

W Szczecinie analizie poddano 52 uchwały z regionu, z czego do chwili obecnej sporządzono 1 skargę, zaś w 11 sprawach skierowano wnioski o uchylenie spornych zapisów. Analiza wskazanych spraw trwa.

Prokuratorzy w Łodzi zakwestionowali 28 uchwał, z czego sporządzono 1 skargę do WSA i aktualnie opracowuje się dalszych 10. Analiza uchwał trwa. W przeszłości wniesiono 24 skarg do WSA.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w 2012 r. skierowała do WSA w Poznaniu skargi w 6 sprawach odnoszących się do opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Zostały one cofnięte, a postępowania umorzono.

W Białymstoku zakwestionowano 32 uchwały z regionu, z czego skierowano 4 skargi do WSA oraz 2 wnioski o usunięcie naruszenia prawa. Analiza jest kontynuowana i  przygotowywane są dalsze skargi.

W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie zakwestionowano 13 uchwał, z czego skierowano 6 skarg do WSA. W zakresie 4 uchwał analiza jest kontynuowana.

Prokuratorzy w Katowicach zakwestionowali 30 uchwał, z czego skierowano 10 wniosków o usunięcie naruszenia prawa oraz 2 skargi do WSA. W 9 sprawach analiza jest kontynuowana. Zagadnienie było już w przeszłości przedmiotem analiz jednostek prokuratury z regionu katowickiego, co stało się podstawą skutecznego wywiedzenia 2 skarg do WSA.

Czytaj więcej

Skomentuj