Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2021 r. rozszerzyła katalog obowiązkowych elementów dokumentów zamówienia sporządzanych w związku z potrzebą nabycia usług odpadowych.

Został on wyrażony w art. 6d ust. 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodany do listy element powiązany jest z zadaniem gmin, które mocą wspomnianej noweli zostało wyrażone w art. 3 ust. 2 pkt 6b u.c.p.g. i które polega na obowiązku zapewnienia przez gminy zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Element obowiązkowy dokumentów zamówienia

Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 7 u.c.p.g., „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania dokumentów zamówienia określa w nich obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami”. Mając na względzie, że przytoczony przepis posługuje się zwrotem o charakterze imperatywnym („określa”), wskazany element dokumentów zamówienia należy uznać za obligatoryjny. Istotne jest zatem podjęcie próby ustalenia, jaki przedmiot zamówienia determinuje obowiązek ustanowienia stosownych postanowień w ...