Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zwiększenie maksymalnego poziomu cen pojemników w zabudowie niezamieszkałej i utrzymanie metodologii wyznaczania wskaźnika recyklingu i przygotowania do ponownego użycia według dotychczasowych zasad – to tylko najważniejsze zagadnienia poruszone przez Zarząd KIGO podczas spotkania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zarząd KIGO spotkał się z wiceministrem, Jackiem Ozdobą, oraz dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Marzeną Berezowską, 5 marca br. Poruszyliśmy wiele kwestii, które w naszej ocenie mają fundamentalne znaczenie dla dalszego efektywnego funkcjonowania rynku odpadowego w Polsce i w konsekwencji mogą zatrzymać dalszy wzrost kosztów, którymi finalnie obciążani są mieszkańcy.

Spośród wielu propozycji naszej Izby, które były podnoszone i szeroko opisywane w naszych dotychczasowych pisemnych stanowiskach przekazywanych na ręce ministra Jacka Ozdoby, podczas marcowego spotkania szczególną uwagę zwróciliśmy na kilka z nich. 

Po raz kolejny zaapelowaliśmy o wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), zakładającej przekazywanie środków pozyskanych w ramach ROP w 60% na finansowanie systemów selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych (selektywnego zbierania oraz sortowania w sortowniach odpadów), w 30% na wsparcie systemu recyklingu (dofinansowanie zakładów recyklingowych i nowych technologii, budowę nowych instalacji) i w 10% na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, edukację ekologiczną, kontrolę GIOŚ i WIOŚ. Poparliśmy, oczywiście, system promujący tzw. ekoprojektowanie opakowań. 

Zaapelowaliśmy o podwyższenie wysokości maksymalnych stawek opłat (do co najmniej czterokrotności obecnie obowiązującej stawki), o których mowa w art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne. W wyniku rosnących kosztów transportu i zagospodarowania pozostawienie ich na wskazanym w ustawie poziomie uniemożliwia gminom ustalenie opłat w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie kosztów. Na podstawie ankiet rozesłanych do członków KIGO stwierdziliśmy, że zapewniłaby je opłata w wysokości co najmniej 200 zł za każdy pojemnik.

Bez zmian w metodologii

Zwróciliśmy się także o utrzymanie metodologii wyznaczania wskaźnika recyklingu i przygotowania do ponownego użycia według dotychczasowych zasad do 2024 r. 

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (2008/98/WE) w art. 11 ust. 2 lit. c wyznacza nowe cele środowiskowe bezpośrednio dla roku 2025 (55%), natomiast lata 2021-2024 nie są w niej uregulowane. Kontynuacja sposobu obliczania poziomu recyklingu według dotychczasowych zasad (PMTS, czyli papier, metale, tworzywa sztuczna i szkło) do 2024 r. pozwoli na budowę i/lub rozbudowę oraz modernizację niezbędnej infrastruktury do przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności z tworzyw sztucznych oraz bioodpadów. Unikniemy też „straty wizerunkowej”, która stałaby się naszym udziałem, gdybyśmy wykazali spadek poziomu recyklingu z 50% w roku 2020 do poziomu 20% w roku 2021. 

Wskazaliśmy, że państwa członkowskie UE nadal prowadzą dyskusję na temat opracowania prawidłowego algorytmu 
do obliczania poziomu recyklingu na rok 2025, co może jeszcze oznaczać zmiany w wyznaczeniu tzw. punktów pomiarowych lub obliczeniowych, o których mowa w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2019/1004/WE.

Odpady i energetyka

Podaliśmy także pod rozwag...