Przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzone mają zostać dalsze zmiany w ustawie o odpadach, m.in. zaostrzające kary administracyjne.

Droga do GOZ-u jeszcze daleka. Wyniki inspekcji Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawiają w tej sprawie złudzeń. Niespójne metody sprawozdawczości sprawiają, że nie wiadomo, ile odpadów powstaje. Brakuje zachęt do ograniczania masy odpadów. NIK szczególnie krytycznie ocenił działania resortu klimatu i środowiska związane z przygotowaniem regulacji prawnych docelowego systemu gospodarki odpadami. Być może jednak ten obraz choć częściowo się zmieni. Docierają sygnały, że np. projekt ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest gotowy i niebawem ma zostać upubliczniony. Tymczasem przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzone mają zostać dalsze zmiany w ustawie o odpadach, m.in. zaostrzające kary administracyjne.

W gospodarce odpadami należy silniej stawiać na efektywność energetyczną. Biogaz emitowany na składowiskach odpadów nie tylko wpisuje się w ideę GOZ-u, ale także może być opłacalnym źródłem energii. Podobny potencjał (także nie w pełni wykorzystywany) ma RDF. Utrata statusu odpadu przez paliwo alternatywne czyni je produktem konkurencyjnym oraz wiąże się z innymi korzyściami dla producentów i odbiorców.

Pande...