XIX WALNY ZJAZD DELEGATÓW Towarzystwa Urbanistów Polskich

5 lutego br. miał miejsce kolejny, sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUO), który po raz pierwszy zorganizowano w formule hybrydowej, w tym on-line. W uchwałach zjazdowych, w których wytyczono program działań Towarzystwa na najbliższe trzy lata, odniesiono się do następujących tematów: redefinicji społecznej roli TUP przy wykorzystaniu szczególnej okazji, jaką jest zbliżający się jego jubileusz 100-lecia, kontynuacji działań na rzecz podniesienia rangi zawodu urbanisty i wzmocnienia jego roli oraz autonomii służb planowania na szczeblu samorządowym, odtworzenia instytucji posiadającej kompetencje w zakresie strategicznego planowania rozwoju na poziomie krajowym oraz powołania zespołu ds. reformy planowania. 

Zjazd wybrał nowe władze Towarzystwa, a w tym ponownie jako prezesa – Tomasza Majdę (z oddziału w Warszawie), I wiceprezesa – Macieja Borsę (z oddziału śląskiego) i II wiceprezesa – Annę Tomczak (z oddziału w Łodzi) oraz skarbnika – Paulinę Sikorską (z oddziału w Warszawie). Obowiązki sekretarza generalnego natomiast objęła 
Anna Pyziak (z oddziału śląskiego), zastępując na tym stanowisku pełniącego przez szereg lat tę funkcję Bartłomieja Kolipińskiego (z oddziału w Warszawie).

START „NARZĘDZIOWNIKA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”

25 marca br. w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów zakończył się nabór do konkursu dla studenckich kół naukowych. Jednym z celów inicjatywy będzie stworzenie „Narzędziownika dla społeczności lokalnych” – internetowego, pilotażowego przewodnika dla mieszkańców na temat podejmowanych w  polskich miastach - przez samorządy, organizacje pozarządowe i inne podmioty - działań partycypacyjnych.

...