Blisko 48 tys. ton niewłaściwie składowanych odpadów poddanych zostanie ostatecznemu procesowi odzysku. 15,3 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, przekazane przez NFOŚiGW, pozwoli m.in. na usunięcie odpadów zagrażających zdrowiu mieszkańców. Odpady, składowane były dotychczas przy ul. Kamiennej w Policach. Całkowity koszt projektu Powiatu Polickiego to ponad 18 mln zł.

Celem działania jest przede wszystkim usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych odpadów, które są zagrożeniem dla ludzi i środowiska naturalnego oraz przywrócenie wartości użytkowych zanieczyszczonemu terenowi.

Zamiast niebezpiecznych odpadów ma być zieleń

Usunięcie dziesiątek tysięcy ton, po części niebezpiecznych odpadów i rekultywacja wraz z remediacją zanieczyszczonego terenu pozwolą stworzyć w Policach nową, ogólnodostępną zieloną przestrzeń.

Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali 10 maja br. w Policach wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski oraz Starosta Policki Andrzej Bednarek. W uroczystości wzięli udział: prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW, Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski oraz Parlamentarzyści z województwa zachodniopomorskiego – Artur Szałabawka, Michał Jach i Leszek Dobrzyński.

– Jak ważna jest czysta i bezpieczna okolica, w której mieszkamy – wie każdy. Z satysfakcją przekazujemy kolejny grant ze środków Funduszu Spójności na przedsięwzięcie, które już za dwa lata bezpośrednio poprawi komfort życia mieszkańców Polic. Co warto podkreślić, będzie to miało miejsce w terenie zabudowanym – zaznacza rolę projektu prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW. Przywracanie zielonej tkanki miastom to jeden z priorytetów NFOŚiGW. Dzisiejsza umowa wpisuje się w szereg działań, które podejmujemy wspólnie z partnerami, budując dobry klimat dla zrównoważonego rozwoju miast i regionów – dodaje Chorowski.

– Bomba ekologiczna, którą jest składowisko odpadów w Policach zostanie wreszcie rozbrojona. To dobra wiadomość dla mieszkańców Polic i powiatu polickiego, że tego zagrożenia, z którym nie można było się uporać przez lata rządów naszych poprzedników, już nie będzie – podkreślił wojewoda Zbigniew Bogucki.

Recykling, odzysk, przetwarzanie

W pierwszej kolejności z ogólnej masy śmieci wysortowane zostaną surowce wtórne, w celu ich recyklingu lub odzysku (w tym produkcji paliwa alternatywnego). W ramach drugiego etapu nastąpi przetworzenie pozostałej masy, zawierającej głównie zmieszane odpady budowlane (m.in. ziemię i kamienie) na kruszywa przydatne do wykorzystania np. przy rekultywacji terenów zdegradowanych, na podbudowy drogowe, itp.

Po usunięciu odpadów i oczyszczeniu terenu zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów. Prace mają zakończyć się w sierpniu 2023 r.

Powstanie teren biologicznie czynny

Usunięcie odpadów z ponad czterech hektarów gruntu i jego rekultywacja będzie miała jeszcze inny istotny walor – uzyskamy teren biologicznie czynny – a więc miejsce planowanego, ale i też spontanicznego rozwoju przyrody. Jestem przekonany, że działanie to zwiększy także świadomość ekologiczną mieszkańców na temat zagrożeń płynących z nielegalnego składowania odpadów i roli jaką pełnią zorganizowane tereny zielone – uzupełnia Paweł Mirowski wiceprezes NFOŚiGW.

Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie 4,61 ha, a dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu sięgnie 2,59 ha. Blisko 48 tys. ton odpadów poddanych zostanie ostatecznemu procesowi odzysku.

Udzielenie dofinansowania umożliwiło działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (w ramach II osi POIiŚ), które jest wdrażane przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj