Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na które czekają spółki wodociągowe w całej Polsce, zostało podpisane i czeka na publikację.

Rząd znowelizował ustawę o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wprowadza nowy system naliczania opłat. Weszła ona w życie 12 grudnia zeszłego roku. Po przejściu sektora wodnego do kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, właśnie ono musiało opracować swój projekt rozporządzenia o taryfach za dostarczanie wody i  odprowadzanie ścieków.

Pierwszy projekt rozporządzenia ukazał się w styczniu, ale potem był wielokrotnie zmieniany po uwagach zgłoszonych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie i inne stowarzyszenia wodociągowe.

Rozporządzenie zawiera szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Do 12 marca przedsiębiorstwa muszą mieć gotowe wnioski taryfowe, by złożyć je w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Czekają jednak na publikację rozporządzenia.

Rozporządzenie zostało podpisane przez ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 28 lutego 2018 r. Rządowe Centrum Legislacyjne umieściło je w wykazie aktów prawnych oczekujących na publikację w Dzienniku Ustaw. Z wykazu wynika, że planowany termin publikacji rozporządzenia to nie później niż 7 marca 2018 r.

Czytaj więcej

Skomentuj