Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska będzie mogło opierać się także na umowie zawartej z właścicielem urządzeń, a nie – jak dotychczas – na jego zgodzie. Nowe, krytykowane przez branżę, przepisy Prawa wodnego wejdą w życie już 10 września.

26 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy Prawo wodne. Prace nad ustawą rozpoczęły się w czerwcu, a jej przepisy wejdą w życie 10 września. „Mimo sprzeciwu branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz próby zmiany kierunku nowelizacji w Senacie, w zaledwie kilka miesięcy znowelizowane zostały przepisy mające ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw” – komentuje na blogu aqua.jerzmanowski.pl Zuzanna Czeszak z kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy.

Najnowsza nowelizacja Prawa wodnego objęła tylko przepisy art. 407 ust. 5 tej ustawy. Dotyczą one obligatoryjnych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Umowa albo zgoda

Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują, że do wniosku trzeba dołączać zgodę właściciela urządzeń, najczęściej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Nowe zakładają, że można do niego dołączyć albo taką, albo umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru ścieków zawartą z właścicielem urządzeń (musi obowiązywać na dzień złożenia wniosku).

Na etapie procedowania tego przepisu Senat przyjął do poprawkę (odrzuconą ostatecznie przez Sejm). Zakładała ona, że art. 407 ust. 5 pozostanie bez zmian, ale dopisany zostanie ust. 5a wprowadzający możliwość wyrażenia (pod konkretnymi warunkami) zgody na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

„Słusznie sygnalizowano bowiem, że umowy o odprowadzanie ścieków przemysłowych częstokroć zawierane są na bardzo długi czas (a nawet nieokreślony), a instytucja zgody stanowi skuteczne narzędzie kontroli i ochrony przed wprowadzaniem do urządzeń przedsiębiorstw ścieków przekraczających możliwości infrastruktury kanalizacyjnej” – komentuje.

Co z trwającymi postępowaniami?

Zmiana art. 407 ust. 5 Prawa wodnego dotyczyć będzie już toczących się postępowań (wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy).

Jak wskazuje Zuzanna Czeszak, od 10 września br. dostawcy ścieków przemysłowych ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będą mogli dołączyć do wniosku umowę o odprowadzanie ścieków zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (i nie tylko), bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

„Nowe przepisy wpłyną w wielu przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych na zmiany w zakresie praktyki zawierania umów z dostawcami ścieków przemysłowych. Zasadnym jest zatem rozważenie pilnej analizy umów z takimi podmiotami oraz posiadanych przez nich pozwoleń wodnoprawnych” – podsumowuje prawniczka.

Czytaj więcej

Skomentuj