Rada Miasta Torunia przyjęła Program ochrony środowiska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028. Swoista “Zielona konstytucja Torunia” kładzie większy nacisk na zieleń już istniejącą, wskazując jak chronić zieleń miejską np. w trakcie inwestycji.

Do tej pory co 4 lata był opracowywany Program ochrony środowiska. W przyjęty przez Radę Miasta Torunia Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 został położony większy nacisk na zieleń już istniejącą. – Podkreślamy wagę tego, co już mamy w mieście, chcemy podnieść jakość tej zieleni i wykorzystać jej potencjał. To jest główny powód, dlaczego rozszerzaliśmy zakres Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia o ten niezbędny element – zaznacza dr Halina Pomianowska, p.o. dyrektora Wydziału Środowiska i Ekologii.

– Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 to swoista „zielona konstytucja Torunia”. Mówimy w nim, jak chronić środowisko i jego zasoby na terenie Gminy Miasta Toruń, a trzy bardzo ważne załączniki do tego programu sankcjonują nasze działania i je ukierunkowują, jak chronić zieleń miejską np. w trakcie inwestycji – wyjaśnia z kolei Paweł Gulewski, zastępca prezydenta miasta.

Program ochrony środowiska miasta Torunia obejmuje 10. podstawowych obszarów interwencji:

  1. Ochrona klimatu i jakość powietrza
  2. Zagrożenie hałasem
  3. Pola elektromagnetyczne
  4. Gospodarowanie wodami
  5. Gospodarka wodno-ściekowa
  6. Gleba i zasoby geologiczne
  7. Gospodarka odpadami i zapobieganie ich powstawaniu
  8. Zasoby przyrodnicze
  9. Zagrożenie poważnymi awariami
  10. Edukacja ekologiczna

Nowością w programie są trzy załączniki, które ustanawiają pewien nowy standard w kwestii ochrony i rozwoju zieleni miejskiej. Pierwszy z nich traktuje o ochronie drzew w procesie inwestycyjnym. Znalazły się tu dokładne wytyczne, jak chronić zieleń podczas prac prowadzonych w mieście. Dotyczą one nie tylko drzew, ale też trawników, łąk kwietnych, rabat kwiatowych itp. i sposobów ich zabezpieczenia. Jest tam ujęty także sposób współpracy między inwestorem, wykonawcą a Urzędem Miasta.

Drugi załącznik uwzględnia kształtowanie i pielęgnację terenów zieleni – kompleksowo opracowano tu kierunki rozwoju zieleni w mieście. To cenny zbiór rad nie tylko dla inwestorów, ale także dla mieszkańców, jak dbać o najbliższe otoczenie i je zagospodarowywać.

Z kolei załącznik nr 3 to charakterystyka zieleni Torunia. W tej części dokumentu omówione są różnorodne formy zieleni, jak parki, skwery, rabaty czy zieleń cmentarna, ale także nowe formy, jak parki kieszonkowe, ogrody społeczne, ogrody deszczowe, zielone elewacje i dachy itp. Tam również omówione zostały działania w ramach zielonej starówki, czyli procesu zazieleniania zespołu staromiejskiego.

Będą to dokumenty żywe, które będziemy modyfikować w miarę rozwoju dostępnej wiedzy i naszych obserwacji. Przygotowujemy zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia, które będzie wyznaczało ramy ochrony i kształtowania zieleni na terenie miasta Torunia oraz uwzględniające Adaptację do zmian klimatu – poinformowała dr Halina Pomianowska.

Czytaj więcej

Skomentuj