Wody Polskie nałożyły wysoką karę na słupski zakład usług wodnych, ponieważ wprowadził taryfy niezatwierdzone przez regulatora. Projekt taryfowy nie uzyskał aprobaty ze względu na nieuzasadnione podwyżki cen za wodę i ścieki w gminie Ustka.

Zakład Usług Wodnych w Słupsku na terenie gminy Ustka od 12 lipca 2018 r. wprowadził w życie niezatwierdzoną przez regulatora taryfę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Działanie takie jest niezgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W związku z tym 27 września organ regulacyjny wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stosowania taryf niezatwierdzonych. Efektem tego postępowania jest, wydana 4 grudnia 2018 r., decyzja dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej nakładająca karę.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, jako organ regulacyjny taryf za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, nałożył karę pieniężną na Zakład Usług Wodnych w Słupsku w wysokości blisko 210 tys. zł. Ponadto 10 tys. zł kary musi zapłacić prezes przedsiębiorstwa.

Zrównano stawki dla firm i odbiorców indywidualnych

Projekt taryfy, przedstawiony przez ZUW w Słupsku, nie uzyskał zatwierdzenia ze strony organu regulacyjnego ze względu na nieuzasadnione podwyżki cen.

Taryfy wprowadzone od 12 lipca 2018 r. zakładały zrównanie stawek dla odbiorców indywidualnych i firmowych. W rezultacie ceny dla tych pierwszych wzrosły, a tych drugich zmalały. Spowodowało to niezadowolenie mieszkańców i protesty.

Wodociągi Słupsk bez winy

W Słupsku działają dwa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne – ukarany Zakład Usług Wodnych w Słupsku oraz „Wodociągi Słupsk”, których taryfa została zatwierdzona w maju 2018 r.

Podejrzenie nieprawidłowości padło jednak na „Wodociągi Słupsk”. W doniesieniach prasowych pojawiła się m.in. informacja o zawyżaniu cen za usługi przez niektóre przedsiębiorstwa, w tym z Kołobrzegu i Słupska. Wodom Polskim nie chodziło jednak o „Wodociągi Słupsk”, a ukarany Zakład Usług Wodnych w Słupsku. Wody Polskie 18 grudnia wydały w tej sprawie komunikat rozwiewający wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej

Skomentuj