Od 29 czerwca samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych. Na ten cel zostanie przeznaczone 60 mln zł.

Pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 rozdysponują Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór potrwa do 28 sierpnia 2020 r.

Zagospodarowanie deszczówki w miejscu opadu to kluczowy element przeciwdziałania skutkom suszy oraz obniżania ryzyka powodziowego. NFOŚiGW dofinansuje do 85 proc. kosztów projektów komunalnych, które zmniejszają ryzyko nagłych podtopień, a w czasie suszy pozwolą na efektywne wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej.

W ramach unijnego konkursu wspierane będą projekty dotyczące m.in.:

  • budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania i/lub oczyszczania wód opadowych;
  • budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody);
  • likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu przez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody (np. ażurowych lub żwirowych)

Konkurs skierowany jest do miast ujętych w projekcie 1b, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, lub których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2, albo jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa według stanu na 31 października 2016 r.

Do konkursu – poza jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami – mogą przystąpić podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, czyli np. spółki komunalne.

Na gminne projekty, które pozwolą miastom rozwinąć systemy gospodarowania „deszczówką”, przewidziano dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Budżet 60 mln zł pochodzi z unijnego działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”.

Szczegóły programu dostępne są tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj