Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie ustalania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Został skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

Na to rozporządzenie czeka cała branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Rozporządzenie zawiera szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czas do 12 marca

Do 12 marca przedsiębiorstwa muszą mieć gotowe wnioski taryfowe, by złożyć je w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. To nowy regulator zatwierdzający taryfy opłat za wodę i ścieki. Będzie ich kilka tysięcy.

Podczas prac nad nowelizacją ustawy o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wprowadza nowy system,  pojawiało się wiele zastrzeżeń do proponowanych przepisów. Przede wszystkim obawiano się trzyletniego okresu obowiązywania taryf. Branża wskazywała, że w taryfie przewidzianej na trzy lata trudno będzie uwzględnić wszystkie, m.in. inwestycyjne, koszty firmy w przyszłości.

Znowelizowana ustawa weszła w życie 12 grudnia zeszłego roku. Dopiero jednak miesiąc później ukazał się pierwszy projekt rozporządzenia przygotowany jeszcze przez Ministerstwo Środowiska. Uwagi do niego zgłosiła Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz inne stowarzyszenia wodociągowe.

Rozporządzenie taryfowe dla firm wod-kan: projekt opublikowany

 

Po przejściu sektora wodnego do kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stało się jasne, że musi ono opracować swój projekt, odnosząc się jednocześnie do złożonych uwag. Został on wczoraj opublikowany.

Różne ceny w kolejnych latach

Mateusz Faron z Kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy podkreśla, że nowy projekt daje przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym możliwość kształtowania ścieżki cenowej w taryfach tj. różnych cen i stawek opłat obowiązujących w kolejnych latach. Tym samym, taryfa wodociągowa i taryfa kanalizacyjna będą mogły prawdopodobnie przewidywać dla każdych kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryf – różne ceny i stawki opłat.

Prawnik zwraca też uwagę na brzmienie § 5 projektu rozporządzenia taryfowego, z którego wykreślono stawkę opłaty za przyłączenie.

Kontrowersyjny zakaz wliczania do taryf amortyzacji od środków trwałych wytworzonych lub nabytych z dotacji lub subwencji został utrzymany w nowym projekcie. Uwzględniono natomiast postulaty branży, by nie wprowadzać 5% ograniczenia marży zysku.

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Jego publikacja spodziewana jest w najbliższych dniach

Zobacz pełen projekt rozporządzenia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Będzie super jak finalne rozporządzenie będzie opublikowane 11 marca 🙂 Nasza wspaniała wszechwładza zapewni nam ostrą jazdę.

Skomentuj