Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowaniem w ogólnej kwocie ok. 3,5 mln zł, wsparł projekt Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pn. „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”. Pomoc tę przyznano w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z tego źródła pochodzi kwota w wysokości ok. 3 mln zł, której uzupełnieniem jest ok. 0,5 mln zł z budżetu państwa.

Efektem ekologicznym wdrażania projektu będzie przede wszystkim ochrona populacji rycyka, krwawodzioba, czajki, kszyka i dubelta na wschodzie Polski.

Rzadkie ptaki na wschodzie Polski

Efektem ekologicznym wdrażania projektu będzie przede wszystkim ochrona populacji rycyka, krwawodzioba, czajki, kszyka i dubelta na wschodzie Polski. Ponadto, na obszarze 85 hektarów zapewniona zostanie ochrona lęgów ptaków siewkowych przed drapieżnikami i poprawa warunków hydrologicznych w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi. Równolegle też prowadzone będą działania zwiększające świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Beneficjent z doświadczeniem

Beneficjentem i realizatorem dofinansowanego projektu jest działające od 1985 roku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, czyli organizacja, której cel to ochrona tych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich siedlisk. Celem PTOP jest też poznawanie stanu i obserwacja zmian awifauny, szerzenie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony.

Natomiast do grupy działań podejmowanych przez PTOP zalicza się zabezpieczanie i kształtowanie lęgowisk, żerowisk, noclegowisk oraz innych miejsc występowania ptactwa, prowadzenie badań naukowych oraz organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i tematycznych szkoleniach.

Zakładają społeczne rezerwaty

Działania PTOP skupiają się w szczególności na obszarach  wodno-błotnych (np. zbiornikach wodnych o mulistych brzegach), a to z uwagi na ich największą bioróżnorodność. PTOP w tym przypadku koncentruje się na organizacji ich wykupu ze środków pochodzących z dotacji lub ze zbiórek oraz na tworzeniu tam społecznych rezerwatów przyrody (ostoi). Zagranicznym partnerem dofinansowanego projektu jest Norweskie Towarzystwo Ornitologiczne. Jego realizacja ma potrwać do końca kwietnia 2024r.

Utrzymanie i rozwój wypasu

Dodajmy, że utrata siedlisk lęgowych ptaków siewkowych terenów otwartych związana jest z ich przesuszaniem i nieodpowiednim użytkowaniem oraz aktywnością drapieżników. Powoduje to potrzebę diagnozowania stanu tych środowisk i zapobiegania występowaniu zjawiska niskiego sukcesu lęgowego.

Dotychczasowe badania siedliskowe prowadzone w dolinie Górnej Narwi wskazują, że wypas jest najlepszym sposobem użytkowania dolin rzecznych dla ptaków siewkowych.

I właśnie w tego typu działania będzie się wpisywał projekt, zakładający utrzymanie i rozwój wypasu oraz stosowanie ogrodzenia elektrycznego na obu siedliskowych obszarach Natura 2000 (Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi), czyli tam gdzie stwierdzono występowanie ptaków siewkowych, tj. rycyka, krwawodzioba, czajki, dubelta i kszyka.

Obiekty małej retencji

Projekt zakłada również podejmowanie działań na rzecz poprawy powierzchni stosunków wodnych poprzez budowę obiektów małej retencji, które przyczynią się do podniesienia poziomu wód gruntowych, zatrzymania wody z wiosennych rozlewisk, a także poprawy warunków żerowiskowych poprzez utworzenie płytkich rozlewisk. Zakłada się, że realizacja tych działań doprowadzi do osiągnięcia wysokiej produktywności, na poziomie wystarczającym do utrzymania lokalnych populacji ptaków.

Projekt obejmuje też kampanie promocyjne w internecie i w mediach społecznościowych, dedykowane programy telewizyjne i radiowe realizowane we współpracy z lokalnymi stacjami, a także konferencje tematyczne.

 

Czytaj więcej

Skomentuj