Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Bez wody nie da się żyć. IGWP pisze do premiera

Bez wody nie da się żyć. IGWP pisze do premiera
21.09.2022, o godz. 9:42
czas czytania: około 5 minut
1

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wystosowała apel do Premiera RP. List podpisany przez Krzysztofa Dąbrowskiego, prezesa IGWP został przekazany 15 września.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

W liście Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’, jako reprezentant branży wodociągowo-kanalizacyjnej, apeluje do premiera o pomoc z uwagi na dramatyczną sytuację finansową, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące częścią infrastruktury krytycznej, świadczące usługi o charakterze strategicznym dla mieszkańców Polski.

Branża w zapaści, konieczna interwencja

IGWP apeluje o interwencję premiera i podkreśla, iż jest ona niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości i jakości dostawy wody oraz odprowadzania ścieków zostało zachowane.

“Po raz pierwszy od czasów transformacji ustrojowej branża wodociągowo-kanalizacyjna, a zatem ponad 2000 przedsiębiorstw, znalazła się w zapaści finansowej, nie tylko z uwagi na olbrzymi wzrost inflacji, ale także drastyczny wzrost cen zakupu materiałów eksploatacyjnych, gazu, a przede wszystkim energii elektrycznej, której ceny wzrastają 6-, a nawet 10-krotnie, co stanowi już od 30% do 40% kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wod.-kan., podczas gdy dotąd było to średnio ok. 7%. Podkreślić należy, iż branża nie została do tej pory objęta żadnym programem osłonowym w zakresie kosztów zakupu energii elektrycznej, stąd też w przypadku braku środków finansowych na jej zakup przez przedsiębiorstwa wod.-kan. istnieje zagrożenie odcięcia energii przez jej dostawców, a co za tym idzie pojawia się realne niebezpieczeństwo wodnego blackoutu, czyli długotrwałych przerw w dostawie wody.” – czytamy w liście do premiera.

Deklaracje bez pokrycia?

IGWP zwraca w liście uwagę, iż “na podstawie wcześniejszych deklaracji Pana Marka Gróbarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, branża oczekiwała, że organ Regulatora cen taryf wod.-kan. weźmie pod uwagę zmianę warunków ekonomicznych, jakie nastąpiły w ostatnich miesiącach. Zgodnie z deklaracjami Ministra Marka Gróbarczyka, które padły podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 19 lipca br., od 1 września br. rozpocząć się miał – przewidziany w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – nowy proces taryfikacji usług wod.-kan. Tak się jednak nie stało, o czym dowiedzieliśmy się z mediów w dniu 12 września br.”


NIE dla podwyżek cen wody i ścieków


Pomoc samorządów to za mało

“Nie można uznać, iż wystarczającą pomocą dla branży będzie wsparcie ze strony samorządów poprzez dopłaty i dofinansowanie przedsiębiorstw wod.-kan. ze środków finansowych w wysokości 13,7 mld zł z tytułu udziału we wpływach z PIT na mocy nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.” – ocenia IGWP.

“Jak wynika ze stanowiska strony samorządowej większość z tych środków została już rozdysponowana przez jednostki samorządu terytorialnego na inne cele. Dodatkowo, niezależnie od powyższego, jak wynika z szacunków IGWP, przed podwyżką cen energii elektrycznej roczne koszty jej zakupu dla całego sektora wod.-kan. wynosiły około 1 mld zł, a na chwilę obecną przy zawieranych kontraktach koszty te szacuje się na ponad 6 mld zł, co stanowi połowę wysokości rekompensaty dla samorządów.” – czytamy w liście do premiera.

Jedyna branża bez możliwości waloryzacji kosztów

IGWP podkreśla, że “branża z ogromnym niepokojem odebrała stanowisko Pana Ministra Marka Gróbarczyka, przedstawione na konferencji w dniu 12 września br., iż z uwagi na wsparcie samorządów, nie będzie podwyżek taryf za wodę i ścieki. Tak więc nie będzie realizowany przewidziany w ustawie mechanizm weryfikowania fatalnych dla całej gospodarki skutków inflacji, gigantycznego wzrostu cen energii. Branża wod.-kan. jako jedyna została pozbawiona możliwości waloryzacji swych kosztów w tej bezprecedensowej sytuacji gospodarczej kraju.” Izba wskazuje, że “na mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwu wod.-kan. przysługuje uprawnienie normatywne do złożenia wniosku o skrócenie obowiązującej taryfy, jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, a zatem deklaracja Pana Ministra stanowi ograniczenie uprawnień, jakie nadaje ustawa. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy gminy mogą zastosować system dopłat dla przedsiębiorstw wod.-kan. do cen i stawek opłat ustalonych w taryfie, jednakże w pierwszej kolejności to organ regulacyjny nową, podwyższoną taryfę musi zatwierdzić w drodze decyzji, aby później organ samorządowy mógł uchwalić ewentualne dopłaty.”

Infrastruktura krytyczna

“Izba raz jeszcze pragnie podkreślić, że sektor wod.-kan. jest m.in. częścią infrastruktury krytycznej kraju, co w obecnej sytuacji geopolitycznej stawia jeszcze większe niż dotychczas wyzwania w zakresie zabezpieczania dostaw wody i odbioru ścieków, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wyzwania te wymagają zapewnienia środków finansowych na ich realizację.” – czytamy w liście.

Już teraz widać spowolnienie w inwestycjach

“Izba już obserwuje istotne spowolnienie realizowanych inwestycji, co jest szczególnie ważne w kontekście zobowiązań akcesyjnych. Zwracamy uwagę, iż poza niezakończoną jeszcze realizacją inwestycji wynikających z dyrektywy ściekowej i dyrektywy wodnej, przed naszym krajem pojawią się w przyszłym roku nowe obowiązki, związane z wdrożeniem dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wiele przedsiębiorstw wod.-kan. jest już na skraju upadłości, stąd też zwracamy się z prośbą o objęcie specjalnym programem branży wod.-kan. jako części infrastruktury krytycznej. Wsparcie na poziomie rządowym mogłoby przyjąć formę dopłat dla przedsiębiorstw wodociągowych do zakupu energii elektrycznej i gazu.” – podkreślają autorzy listu.

Odblokować procedury zmiany taryf

IGWP podkreśla, że “W przypadku braku stworzenia dodatkowego systemu wsparcia, koniecznym staje się nadzór Pana Premiera nad szybkim i opartym na przepisach prawa odblokowaniu procedury zmiany taryf zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nad procedowaniem wniosków o nowe taryfy, które uwzględniać będą uzasadnione koszty zgodnie z art. 24j. tej ustawy. Brak pomocy grozi ogromnymi i coraz bardziej realnymi konsekwencjami w postaci zagrożenia w dostawie i jakości wody oraz odbiorze ścieków na rzecz mieszkańców Polski.”

Bez wody nie da się żyć

“W trakcie Eco Forum w dniu 15 września br. we Lwowie, Mer tego miasta sformułował przesłanie dla świata: „Z wieloma trudnościami wojny, życia, można sobie poradzić, bez wody nie da się żyć”.” – dosadnie kończy list IGWP.

Treść listu w pdf

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Komentarze (1)


Grzegorz B

Komentarz #204104 dodany 2022-09-21 13:38:28

Gminy dopłacą do wody i ciepła, a Rząd bedzie się chwalił wynikami spółek energetycznych

Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD1D AKADEMIA BDO [16.07-25.08.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Woda i ścieki
css.php
Copyright © 2024