1 / 18

Jakie są najlepsze przestrzenie publiczne w Polsce? Geopark Kielce, Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu, Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy, Rewitalizacja Parku Podzamcze w Łęcznej oraz “Pociąg do kultury” czyli zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie – oto zwycięzcy i nagrodzeni w ramach konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną 2020 w Polsce. Przyznano również wyróżnienia.

Jak informuje organizator konkursu – Towarzystwo Urbanistów Polskich  (TUP) – podstawowym celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbiegającym od światowych standardów w tej dziedzinie. Konkurs ma promować rozwiązania tworzące nową jakość przestrzeni publicznej. Począwszy od 2008 roku współorganizatorem konkursu jest Związek Miast Polskich.

Jury konkursu, w którego skład którego wchodzili przedstawiciele: Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezesi Oddziałów terenowych Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezes Izby Architektów RP, pani Małgorzata Pilinkiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, pan Bohdan Lisowski, w bieżącym roku nagrody przyznało w trzech kategoriach: Przestrzeń publiczna w zieleni, Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni, Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna oraz Grand Prix.

Grand Prix dla Kielc

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce to projekt, który otrzymał Grand Prix.

Grand Prix przyznano za realizację wieloaspektowego projektu przestrzennego, w ramach którego powstała infrastruktura terenowa służąca ochronie przyrody, edukacji i turystyce na terenach pogórniczych Wietrznia i Kadzielnia, zlokalizowanych w Kielcach. Tereny dawnej odkrywkowej eksploatacji surowców skalnych przekształcono w obszar turystyczno – edukacyjny w pełni wykorzystujący potencjał przyrodniczy z nową infrastrukturą rekreacyjną. Działania przestrzenne pozytywnie wpłynęły na kanalizację ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz na podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników. Kapituła Konkursu doceniła całokształt działań rewaloryzacyjnych wykonywanych cyklicznie w ramach projektu “Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce”.

Autorzy:

Koncepcja zagospodarowania (kładka pieszo-rowerowa): JJ Studio Architektury Janusz Janik

Projekt zagospodarowania: 2Gstudio mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak

Kategoria: Przestrzeń publiczna w zieleni

Nagrodę otrzymał Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu i Fundacja Edukacyjna Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

Nagrodę przyznano za realizację kieszonkowego Parku Pamięci, którego uniwersalna symbolika odzwierciedla różne kultury i wyznania. Park zlokalizowany jest w centrum Oświęcimia a jego otwarta forma pozwala na różne sposoby użytkowania, upamiętnienia historii oraz interpretacji przestrzeni. Jury Konkursowe doceniło ideę “ścieżki życia” o unikatowym rozwiązaniu materiałowym oraz podkreśliło wymiar symboliczny parku bez wyraźnego “początku i końca”. Powstało miejsce, które jest obecnie miejscem wypoczynku i spokojnej rekreacji wśród zieleni, ale równocześnie przestrzenią refleksji o wielokulturowym dziedzictwie miasta nieopodal Auschwitz

Autorzy:
NArchitekTURA – Bartosz Haduch; architekci Bartosz Haduch, Łukasz Marjański
Współpraca: Magdalena Poprawska – Imaginga Studio
Architektura krajobrazu: NArchitekTURA – Bartosz Haduch
Konstrukcja: Maria Koczur
Projekt instalacji elektrycznej: Robert Haponik

W kategorii Przestrzeń publiczna w zieleni przyznano również wyróżnienie dla Bulwaru od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Sportowej w Lublińcu i Gminy Lubliniec.

Doceniono kolejne etapy realizacji koncepcji urbanistycznej “Rzeka Lublinica jako oś Rekreacji rodzinnej”, która w założeniu zakłada zagospodarowanie niezabudowanych terenów nadrzecznych zlokalizowanych w bliskiej odległości od centrum miasta. Stworzono parkową przestrzeń do wypoczynku i rekreacji, pełniącą rolę zdrowotną i ochronną, którą wzbogacono o budynek multimedialnej biblioteki, oferującej funkcje kulturowe i edukacyjne. Kapituła Konkursu doceniła urbanistyczną czytelność założenia parkowego, kompozycyjny podział na strefy aktywności oraz strefy ciszy i odpoczynku, a także dużą dbałość o rozwiązania materiałowe małej architektury wzbogacające zieloną przestrzeń publiczną.

Autorzy: Gramar Sp. z o.o.

Kategoria: Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni

I nagrodę w tej kategorii otrzymała Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy i Gmina Miasto Świdnica.

Nagrodę przyznano za kompleksową  rewaloryzację trzech przestrzeni parkowych, wykonaną zgodnie z tradycją i historią miasta. W wyniku rewaloryzacji utworzono miejsca integrujące społeczność lokalną, przeznaczone dla odpoczynku, rekreacji oraz rozrywki.

Wieloaspektowa odnowa parku im. Władysława Sikorskiego, Parku Centralnego oraz skweru na placu 1000-lecia PP wpisały się w kompleksowy program “Rewitalizacji terenów zielonych w Świdnicy”, którego celem jest przywracanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni parkowych oraz kreowanie nowej atrakcyjności miasta.

Autorzy:
Park im. Gen. Władysława Sikorskiego: Zieleń – Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA Dominika Krop – Andrzejczuk; Infrastruktura – Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS mgr inż. Mariusz Szyrner
Park Centralny: Archiprojekt Włodzimierz Banaś
Skwer na pl. 1000-lecia Państwa Polskiego: Pracownia Projektów SZTUKA OGRODÓW L’ART DES JARDINS

II nagroda w kategorii Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni przypadła Rewitalizacji Parku Podzamcze w Łęcznej i Gminie Łęczna.

Nagrodę przyznano za rewitalizację dawnego założenia dworsko parkowego, zwanego Parkiem Podzamcze, w szczególności za odtworzenie kwaterowego ogrodu włoskiego oraz dziewiętnastowiecznego parku romantycznego. Kapituła Konkursu doceniła staranną odbudowę historycznych układów kompozycyjnych

z jednoczesnym przystosowaniem do współczesnych potrzeb użytkowników, dobór gatunkowy roślin oraz różnorodność funkcjonalną wprowadzoną na terenie parkowym. Dawne Podzamcze przekształcono w salon miasta o starannym zagospodarowaniu, interesującym układzie przestrzennym, wysokim stopniu bezpieczeństwa oraz dużej aktywności społecznej.

Autorzy:

Architektura krajobrazu: arch. kraj. Beata Kańska – Kanska Biuro Projektowe Beata Kańska arch. kraj. Milena Gawąd – Argo Atelier Milena Gawąd

Architektura: Piotr Hardecki – Piotr Hardecki Architekt

Wyróżnienie otrzymał Park Miejski w Starogardzie Gdańskim i Miasto Starogard Gdański.

Wyróżnienie przyznano za modernizację Parku Miejskiego, w którym wyeksponowano elementy historycznego układu przestrzennego oraz wprowadzono nową ofertę programową. Przestrzeń wzbogacono o miejsca rekreacji indywidualnej, elementy edukacyjne dla różnych grup wiekowych, liczne nasadzenia

drzew, krzewów i kwiatów oraz nowe elementy małej architektury. Rewitalizacja uczytelniła publiczną rolę rzeki Wierzycy oraz zbudowała lepszą jakość użytkową i estetyczną parkowej przestrzeni w centrum miasta. Kapituła Konkursu TUP doceniła działania związane z uporządkowaniem kompozycyjnym przestrzeni oraz aktywizację społeczną, kulturową i edukacyjną. Odnowa parku była częścią projektu “Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.

Autor: ECOZET Kaliska Kościerskie

Kategoria: Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna

Nagrodę otrzymała inwestycja “Pociąg do kultury” czyli zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie i Miasto i Gmina Pleszew

Nagrodę przyznano za kompleksową rewitalizację byłych obszarów i obiektów kolejowych przekształconych w centrum życia społecznego. Na terenie dawnej stacji PKP utworzono Bibliotekę Publiczną i nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, przebudowano otaczającą przestrzeń na terenie dawnego dworca kolejowego i wyeksponowano cenne elementy infrastruktury szynowej.

Miejsce stało się pomnikiem historii regionu i magnesem dla miłośników kolei wąskotorowej z całego kraju i Europy. Kapituła Konkursu doceniła pomysłowość rozwiązań przestrzennych, precyzję w zachowaniu wartości historycznych oraz jakość społeczną wprowadzonych zmian w procesie rewitalizacji.

Autorzy:
Biblioteka Publiczna:
Architektura: mgr inż. arch. Łukasz Trafas; Konstrukcja: mgr inż. Mariusz Kończal; Instalacje sanitarne: mgr inż. Jacek Sikora; Instalacje elektryczne: mgr inż. Leszek Trzybiński
Dom Kultury (w budynku byłej parowozowni):
Architektura: mgr inż. arch. Łukasz Trafas; Konstrukcja: mgr inż. Mariusz Kończal; Instalacje sanitarne: mgr inż. Joanna Łamek; Instalacje elektryczne: mgr inż. Leszek Trzybiński
Przebudowa ulicy Kolejowej:
Branża drogowa: mgr inż. arch. Piotr Kołaski oraz mgr inż. Lech Marciniak; Branża elektryczna: inż. Roman Kubiak; Architektura krajobrazu: inż. arch. kraj. Magdalena Sobczak
Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP:
Branża drogowa: mgr inż. arch. Piotr Kołaski oraz mgr inż. Lech Marciniak; Branża elektryczna: inż. Roman Kubiak; Branża sanitarna: inż. Leszek Łochyński; Architektura krajobrazu: inż. arch. kraj. Magdalena Sobczak

W kategorii Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna przyznano też dwa wyróżnienia.

Pierwsze wyróżnienie otrzymał Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie i Miasto Ruda Śląska. Wyróżnienie to przyznano za kompleksową rewitalizację publicznego wnętrza urbanistycznego otoczonego przez zabudowę mieszkaniową, usługową i sakralną. W ramach działań rewitalizacyjnych poddano odnowie kwartał miejski w którym podkreślono historyczny podział na “Plac Górny” o funkcji rekreacyjnej, ułatwiającej naukę i refleksję oraz “Plac Dolny” przeznaczony do aktywności społecznych i działań kulturalno-rozrywkowych.

Kapituła Konkursu doceniła trafne i estetyczne wykorzystanie przestrzeni do realizacji celów społecznych, nadanie miejscu funkcji centrotwórczych oraz wykształcenie przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej dla mieszkańców.

Autor: Pracownia Projektowa Architekt Jacek Leśko

Drugie wyróżnienie otrzymał Woonerf na ulicy Abrahama w Gdyni i Miasto Gdynia

Wyróżnienie przyznano za wykreowanie miejsca o uspokojony ruchu z priorytetem dla pieszych i rowerów oraz za funkcjonalne i estetyczne przekształcenie wnętrza urbanistycznego ulicy w centrum miasta. Stworzono nową, atrakcyjną przestrzeń inspirowaną gdyńskim modernizmem.

Kapituła Konkursu doceniła pomysłowość rozwiązań przestrzennych wprowadzonych we wnętrzu ulicy i podnoszących bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz podkreśliła atrakcyjność użytkową dedykowaną mieszkańcom i turystom. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces przekształceń i działań rewitalizacyjnych.

Autorzy: arch. Maciej Nagórski (NANU Pracownia Architektoniczna), dr arch. Monika Arczyńska (A2P2 architecture & planning), dr arch. Łukasz Pancewicz (A2P2 architecture & planning), arch. Bartos Zimny
Projekty branżowe: Record Sp. z o.o.
Koncepcja konkursowa: Maja Bazylko, Tomasz Jażdżewski

Czytaj więcej

Skomentuj