Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył ubiegły rok z ponad 624 mln zł na plusie. Przez 29 lat działania (1989-2018) NFOŚiGW przekazał beneficjentom w formie dotacji, pożyczek i dopłat aż 74,1 mld zł.

NFOŚiGW w 2018 r. miał dodatni wynik finansowy w wysokości blisko 624 mln zł, czyli był wyższy od planu o 520 mln zł – wynika z danych resortu finansów z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Przychody wyniosły ponad 1,6 mld zł i były wyższe od zaplanowanych o ponad 98 mln zł. Wynikło to m.in. z wyższych od zaplanowanych wpływów z opłat zastępczych i kar wynikających z Prawa energetycznego i ustawy o OZE. Z kolei poniesione w 2018 r. przez Narodowy Fundusz koszty wyniosły ponad 983 mln zł i były niższe o ponad 422 mln zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej, co było spowodowane niższymi niż planowano kosztami funkcjonowania i kosztami realizacji zadań.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Przychodami NFOŚiGW są głównie wpływy z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat zastępczych i kar wynikających z Prawa energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i ustawy o efektywności energetycznej.

Niższe koszty wyniknęły głównie z obniżenia wartości kontraktów zawartych przez beneficjentów z wykonawcami w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych, przesunięciami wypłat na kolejne lata, w związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Przez 29 lat swojego istnienia (1989-2018) przekazał on beneficjentom w formie dotacji, pożyczek i dopłat 74,1 mld zł. 43,8 mld pochodziło z funduszy krajowych, 30,3 mld zł – z zagranicznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj