Jedną z kluczowych zmian ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzoną przez „Polski Ład”, jest łączne rozliczanie podatku VAT. Polska jako kolejny kraj Unii Europejskiej wprowadziła do swojego systemu instytucję zwaną grupą VAT. 

Podstawową korzyścią płynącą z wdrożenia rozliczeń jako jednego podatnika w ramach grupy VAT jest możliwość wyłączenia z opodatkowania VAT-em dostaw towarów i świadczenia usług realizowanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Jednocześnie wszelkie inne transakcje polegające na dostawie towarów i świadczeniu usług dokonywane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy uważa się za wykonane przez samą grupę VAT. Również dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy traktowane są jako realizowane na rzecz samej grupy VAT.

Grupa VAT może zostać utworzona przez podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawierają umowę o utworzeniu grupy VAT. Powiązania pomiędzy członkami grupy VAT muszą istnieć w sposób nieprzerwany w trakcie trwania pełnego okresu, na jaki grupa została powołana do życia Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeśli jeden z nich, będący członkiem grupy VAT, posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 5...