Na obszarze Polski temperatura wód podziemnych występujących na głębokościach do 4 km waha się w przedziale od ok. 20 do 95°C. Nie zostały udokumentowane zasoby wysokotemperaturowe, w których temperatury wód przekraczają 100°C. W przeważającej części wody termalne znajdujące się na obszarze Polski charakteryzują się niską temperaturą i wysoką mineralizacją, co może powodować ograniczenie potencjału wykorzystania energii geotermalnej w tym zakresie. 

Energetyka geotermalna w Polsce w dalszym ciągu jest w początkowej fazie rozwoju, jednakże jej wykorzystanie cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. Wzrost wykorzystania wód termalnych jako źródła ogrzewania w Polsce nastąpił na początku lat 90. XX w. 

Od tego czasu powstało sześć komunalnych ciepłowni geotermalnych, a także uruchomiono trzy lokalne geotermalne systemy ciepłownicze, służące do zaopatrzenia w ciepło pojedynczych budynków użyteczności publicznej. 

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się stopniowy wzrost znaczenia geotermii w ciepłownictwie systemowym. Jednocześnie wskazuje się, że określenie potencjału geotermalnego wymaga znacznych nakładów finansowych przy dużym stopniu niepewności, jednakże wykorzystanie tego typu źródeł ma wiele zalet i może stanowić szansę dla rozwoju lokalnego ciepłownictwa. 

Energia geotermalna stanowi jedną ze składowych przyczyniających się do realizacji celu OZE w ciepłownictwie, może też pomóc w osiągnięciu pułapu ok. 28% OZE w tym sektorze do 2030 r. Zakłada się, że udział energii geotermalnej w zużyciu energii z odnawialnych źródeł w ciepłownictwie i chłodnictwie będzie stopniowo wzrastać.

Wysokie nakłady inwestycyjne na energetykę geotermalną wynikają przede wszystkim z kosztów wykonania odwiertów. W zakresie wykonywania prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Nabór skierowany będzie do jednostek samorządu terytorialnego lub związków jednostek samorządu terytorialnego. 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych. Planowana alokacja to 70 mln zł. Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenie-o-konkursie.

Nowy nabór WFOŚiGW w Poznaniu

W programie NFOŚiGW obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest projekt robót geologicznych. Jednak opracowanie dokumentu to kolejny koszt dla potencjalnych beneficjentów. Dlatego, aby umożliwić samorządom z Wielkopolski realizację inwestycji w energetykę geotermalną, 1 grudnia 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór w...