Rozmowa z Aleksandrą Durkowską, Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt Doradztwa Energetycznego realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 16 partnerami – 15 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Czy dzięki takiej współpracy realizacja tego Projektu jest efektywniejsza? 

Mówiąc o Projekcie Doradztwa Energetycznego, nie sposób nie zaznaczyć, jak istotna w jego właściwej realizacji jest współpraca pomiędzy instytucjami – zarówno na poziomie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak i na poziomie wojewódzkich funduszy oraz samych gmin. Przepływ informacji, wsparcie doradcze i merytoryczne specjalistów oraz wymiana doświadczeń mają ogromny wpływ na skuteczne wdrażanie tego Projektu. Nie bez powodu wojewódzkie fundusze oraz NFOŚiGW pełnią w nim funkcję partnerów. 

Ten partnerski charakter ma odzwierciedlenie we wspólnych szkoleniach, podnoszeniu kompetencji i wymianie wiedzy i informacji. Dzięki wspólnej realizacji Projektu w każdym województwie Doradcy Energetyczni mają rzeczywisty wpływ 
na polepszanie stanu środowiska naturalnego, służąc wsparciem w zakresie przygotowania inwestycji i wskazują ich możliwe źródła finansowania.

Ponadto to właśnie Doradcy mają systematyczny kontakt z pracownikami gmin, przekazując im na bieżąco wszelkie istotne informacje dotyczące zmian w programach finansowania czy możliwości skorzystania ze szkoleń oraz wspólnie organizują działania edukacyjne. Dzięki temu dotarcie do wszystkich mieszkańców Wielkopolski jest realne i możliwe.

Jakie są więc g...