Zgodnie z polskim prawem, odcieki powstające na składowisku odpadów powinny być gromadzone i poddawane unieszkodliwianiu. Dlatego też jednym z najtrudniejszych technologicznych zagadnień związanych z prowadzeniem składowiska jest gospodarka ściekowa.

Ilość i skład odcieków zależą głównie od rodzaju składowanych odpadów oraz wieku składowiska, przy czym odcieki powstają również po zakończeniu jego eksploatacji. W artykule przeanalizowano skład odcieków z przykładowego zamkniętego i zrekultywowanego składowiska, na którym deponowano zmieszane odpady pochodzące z trzech gmin wiejskich. Analizując wyniki badań parametrów fizykochemicznych odcieków, stwierdzono, że w większości przypadków nie przekraczały one wartości określonych polskim prawem.

Składowisko

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami1, 2 definiuje składowisko odpadów jako obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. Składowiska są obiektami służącymi do składowania odpadów na powierzchni terenu w sposób nieuciążliwy dla środowiska, zarówno podczas eksploatacji, jak i po jej zakończeniu. Są one nieodłącznym i nieuniknionym elementem systemu gospodarki odpadami, ponieważ nie ma możliwości selektywnej zbiórki 100% wytwarzanych odpadów. Każdy proces przebiega z określoną sprawnością, a w procesac...