Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne składające wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf bardzo często spotykają się z zarzutem ze strony organu regulacyjnego, polegającym na nieprawidłowym ustalaniu wartości niezbędnych przychodów w latach obowiązywania nowej taryfy.

Kluczowymi dla tej właśnie problematyki przepisami okazują się § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (zwanego dalej rozporządzeniem). Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 pkt 1 tego aktu prawnego: „Koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-6, planuje się na podstawie kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w latach obowiązywania taryfy”.

Zmiany warunków ekonomicznych

Wymienione w tym przepisie koszty planowane na podstawie ewidencji księgowej należy kalkulować z uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w latach obowiązywania taryfy. Owe zmiany warunków ekonomicznych, jeśli powodują taki wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, który uniemożliwia zgodnie z treścią § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia: „uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz zysku z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, mogą stać się podstawą złożenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf. Wtedy to, zgodnie z treścią art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, powinny one zostać odpowiednio udokumentowane oraz opisane w uzasadnieniu złożonego wniosku, najlepiej z dokładnym sposobem ustalenia ich wartości. Do pozostałych pozycji kosztowych należy zastosować procedurę opisaną w § 8 ust. 1 ...