Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami miało miejsce 24 września br. w Poznaniu. Odbyło się ono z inicjatywy firmy Abrys. Spotkanie zdominowała tematyka uwarunkowań systemu gospodarki odpadami w kraju.

Zarząd KIGO spotkał się z zarządem firmy Abrys oraz przedstawicielami zarządów spółek reprezentujących sektor samorządowy z Poznania. W spotkaniu udział wzięli Magdalena Dutka i Robert Rosa z ramienia Abrysu, Stanisław Kęska, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu i Wiesław Wojdyła, dyrektor Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, a także Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP. Otwierający spotkanie Tomasz Uciński, prezes Zarządu KIGO, zaznaczył, że członkowie KIGO to znaczący udziałowcy rynku gospodarki odpadami w Polsce i liderzy gospodarki odpadami w regionie. Podkreślił także współpracę Izby ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP i Unią Metropolii Polskich oraz uczestnictwo KIGO w pracach europejskiego zrzeszenia Municipal Waste Europe.

System gospodarki odpadami do zmian

Na spotkaniu dyskutowano głównie na temat systemu gospodarki odpadami w Polsce. Omówiono rolę przemysłu opakowaniowego w finansowaniu zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Według uczestników, brak finansowej odpowiedzialności producentów za odbiór Jak ustabilizować sytuację na rynku odpadowym? Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami miało miejsce 24 września br. w Poznaniu. Odbyło się ono z inicjatywy firmy Abrys. Spotkanie zdominowała tematyka uwarunkowań systemu gospodarki odpadami w kraju. i przetwarzanie opakowań oraz odpadów opakowaniowych, a także pogłębiający się problem ze zbytem surowców pozyskiwanych z selektywnej zbiórki wymagają pilnych zmian systemowych, wspierających budowę stabilnego rynku odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Wymaga też całkowitej zmiany koncepcji finansowania odzysku i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych. Wszyscy uczestniczący zgodzili się, że obowi...