Projekt placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach powstał w wyniku konkursu przeprowadzonego w 2010 r. przez tamtejszy Urząd Miasta. Proponowany projekt koncepcyjny zagospodarowania placu zakłada aktywizację tej przestrzeni poprzez takie ukształtowanie struktury placu, aby pełnił on reprezentacyjne funkcje.
 
Projekt ma za zadanie zdefiniowanie przestrzeni placu na tle tkanki miejskiej. Ma być to miejsce codziennego kontaktu i integracji mieszkańców (w tym także osób niepełnosprawnych), które będzie elastyczne pod względem funkcji, ukształtowania oraz użytkowania. Wartością nadrzędną jest utrzymanie przestrzenności i podkreślenie charakteru miejsca, a także wprowadzenie jednorodnej linii drobnych form architektonicznych – z uwzględnieniem i poszanowaniem istniejących wartości urbanistycznych, przestrzennych, historycznych, funkcjonalnych oraz przyrodniczych. W ramach projektu zagospodarowano obszar placu i przylegające do niego ulice. Przestrzeń potraktowano jako jednorodne wnętrze urbanistyczne. Mamy tu strefę wypoczynku – w obrębie istniejącego i projektowanego drzewostanu, strefę aktywności kulturalno-społecznej – gdzie możliwe będzie organizowanie sezonowych imprez, warsztatów plenerowych, spotkań filmowych oraz strefę gastronomiczno-handlową, zlokalizowaną na zamkniętej dla samochodów ulicy Krótkiej, na której przewiduje się aktywizację parterów istniejących budynków na potrzeby usług gastronomicznych i handlowych. Wprowadzenie szpaleru drzew z gatunku Carpinus betulus ‘Fastigiata’ na narożniku ulicy Krótkiej i Marii Konopnickiej oraz podwyższenie terenu w obrębie południowo-zachodniego narożnika ulicy Krótkiej sprawiło, iż została ona naturalnie wyodrębniona z przestrzeni placu. Potencjał terenu pozwala jednak na poszerzenie tej strefy. Zaprojektowana zmiana wysokości została wytracona w stosunku do pozostałej płaszczyzny placu – na długości ok. 25 metrów w obu kierunkach. Dlatego zdecydowano się na zastosowanie rozwiązania naturalnie zanikających stopni. Ponadto przestrzeń placu została zaprojektowana z wykorzystaniem współczesnych materiałów i technologii.
 
Elementy przestrzeni
Teren ...

Wykup dostęp do płatnych treści Portalu Komunalnego!

Chcesz mieć dostęp do materiałów Portalu Komunalnego Plus?