Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zostało ono właśnie opublikowane.

Plany bezpieczeństwa wody, opracowane w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia, do tej pory nie były w Polsce obowiązkowe. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmienia tę sytuację, wprowadzając definicję  „oceny ryzyka” dla ujęć wody. Pojęcie to, które wcześniej istniało np. w sektorze spożywczym, w kontekście dostaw wody pojawiło się w przyjętym w lipcu Prawie wodnym.

Rozporządzenie określa bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, sposób oceny przydatności wody, minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody i zakres tego badania. Opisuje program monitoringu jakości wody, sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody a także nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody.

Nakazuje także informowanie konsumentów o jakości wody, przekroczonych normach oraz działaniach naprawczych. W sytuacji, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych określa sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Najważniejsze zmiany

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku niezgodności z wymaganiami stwierdzonymi w próbkach z instalacji wewnętrznej, inspekcja sanitarna ma ustalić miejsce zanieczyszczenia i podmiot za to odpowiedzialny. Przedsiębiorstwo wod-kan nie będzie musiało udowadniać, że dostarcza dobrą wodę.

Zmieniono wcześniejsze przepisy, że przedsiębiorstwa wodociągowe prowadzą ocenę przydatności wody do spożycia, jednoznacznie określając, że są one odpowiedzialne za prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody i współpracę z inspekcją sanitarną, jednak ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego i przydatności do spożycia przeprowadza nie dostawca wody, a organ nadzorujący zdrowie publiczne. Wszystkie decyzje administracyjne związane z obniżeniem jakości wody mają zawierać uzasadnienie kiedy i do czego będzie można używać wody.

Warunkowa przydatność

Rozporządzenie daje  też możliwość wprowadzenia warunkowej przydatności wody do spożycia, w oparciu o badania naukowe i informacje o podejmowanych działaniach. Dotyczyć to ma sytuacji, gdy zanieczyszczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Warunkowe dopuszczenie wody spożycia to powrót do przepisów przed 2015 roku, wdrożenie zaleceń Dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody do spożycia oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Od 2015 roku, kiedy rozporządzenie Ministra Zdrowia zaostrzyło przepisy, wydano blisko tysiąc decyzji zamknięcia dostaw wody, co wywoływało często panikę społeczną i medialną oraz generowało koszty dla przedsiębiorstw i gmin. Często woda dostarczana cysternami stanowiła też większe zagrożenie dla zdrowia publicznego niż woda w wodociągu zawierająca nie stanowiące zagrożenia, minimalne ilości bakterii grupy coli, przekroczenia żelaza czy manganu.

Więcej na temat nowych przepisów już niebawem w styczniowym numerze miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja”.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia:

Czytaj więcej

Skomentuj