Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni” z siedzibą w Błażowej jest pierwszym związkiem międzygminnym na Podkarpaciu realizującym zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła w Polsce nowy porządek w zakresie gospodarowania odpadami. Przyjęte w 2011 r. rozwiązania miały na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów u tzw. źródła, zwiększenie poziomów recyklingu odpadów oraz zminimalizowanie ilości odpadów trafiających na składowisko, tak aby nie przekraczały one limitów wyznaczonych przepisami Unii Europejskiej.

Jednolity system

Z racji tego, że nowy system zakładał, iż to samorząd gminny jest odpowiedzialny za organizację gospodarki odpadami, gminy Błażowa, Hyżne, Lubenia i Dynów oraz miasto Dynów zorganizowały na swoim terenie system gospodarki odpadami komunalnymi. Z uwagi jednak na rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów oraz stopień ich złożoności włodarze gmin podjęli decyzję o stworzeniu jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie sąsiadujących ze sobą gmin poprzez utworzenie związku międzygminnego. 17 sierpnia 2021 roku Związek został zarejestrowany w rejestrze związków międzygminnych, prowadzonym przez MSWiA, pod pozycją rejestrową nr 315. 31 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego został opublikowany statut Związku i z dniem tym CZG „Eko-Logiczni” nabył osobowość prawną.

Zadania i struktura

Do głównych zadań Związku należą bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin członkowskich, związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach oraz reprezent...