Rekultywacja składowiska odpadów polega na przywróceniu terenu do odpowiedniego stanu, to jest nadaniu mu wartości użytkowych stosownie do jego charakteru, potrzeb gospodarczych lub wymagań społeczności lokalnej. 

Dla uzyskania oczekiwanego efektu środowiskowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa właścicielowi składowiska proces rekultywacji powinien być prowadzony zgodnie z prawem i strategią GOZ, profesjonalnie i odpowiedzialnie, zwłaszcza gdy używane są odpady. Tyle teorii… praktyka niejednokrotnie wygląda „trochę” inaczej.

Zakończenie eksploatacji – i co dalej?

Po zakończeniu eksploatacji i uzyskaniu decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska właściciel lub podmiot zarządzający w jego imieniu może dokonać rekultywacji materiałami niebędącymi odpadami lub zgodnie z prawem zrealizować to przy ich użyciu. Według przepisów, odzysk ma pierwszeństwo w hierarchii postępowania z odpadami, a rekultywacja przy wykorzystaniu odpadów wpisuje się w strategię gospodarki o obiegu zamkniętym. Także z finansowego punktu widzenia jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla właściciela. Przepisy szczegółowo określają rodzaje odpadów i warunki ich wykorzystania, a rolą właściciela jest dbanie o to, aby tylko wymienione tam odpady trafiły na składowisko. Podmiot zarządzający nieprzerwanie (tj. w fazie eksploatacji, rekultywacji oraz w okresie po ich zakończeniu) odpowiada zarówno za zgodne z prawem gospodarowanie odpadami, jak i za wszelkie szkody spowodowane negatywnym oddziaływaniem na środowisko, głównie w zakresie skażenia wód gruntowych, rozprzestrzeniania się odorów itd.

Jakość i technika

Bezpieczne przeprowadzanie rekultywacji to nie tylko dobór odpadó...