Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Indywidualizacja odpowiedzialności za wytwarzane odpady komunalne i odstępstwa od konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gminach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU z 2021 r. poz. 520).

W dniu 22 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU z 2021 r. poz. 520).

Na pierwszy rzut oka rozporządzenie to wprowadza jedynie kosmetyczną zmianę do treści tzw. rozporządzenia taryfowego, czyli Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU z 2018 r. poz. 472).

We wzorze wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dodany został bowiem jedynie obowiązek zawarcia informacji o wyznaczeniu lub niewyznaczeniu aglomeracji, w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 310, ze zm.), na terenie gminy lub gmin, których dotyczy składany wniosek, wraz z podaniem numeru uchwały rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji.

Obowiązek ten może wydawać się jedynie formalny, nie można jednak zapominać, że już we wrześniu ubiegłego roku ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podnoszone były twierdzenia dotyczące braku możliwości zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzania w wodę i odprowadzania ścieków w przypadku, kiedy na terenie danej gminy nie została podjęta nowa uchwała aglomeracyjna. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z przepisem przejściowym art. 565 Prawa wodnego dotychczas obowiązujące akty prawa miejscowego, podejmowane w ...