Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Czy ustalenie w m.p.z.p. zakazu lokalizacji punktów zbierania lub przeładunku uniemożliwia prowadzenie działalności z zakresu przetwarzania odpadów?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 23 marca 2022 r. (sygn. akt II SA/Po 815/21, nieprawomocny).

Niniejszy wyrok zapadł w następujących okolicznościach: wnioskodawca – F. Sp. z o.o. – zwrócił się o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania hali położonej w W., w której odbywać się będzie przetwarzanie tworzyw sztucznych na granulat przeznaczony do ponownego użycia, z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Organ I instancji odmówił jednak wydania zaświadczenia, zaś postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez organ II instancji. 

Rozpatrując złożone zażalenie, samorządowe kolegium odwoławcze wskazało, że teren, na którym znajduje się hala, przeznaczony jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone symbolem P i kolorem fioletowym na rysunku stanowiącym załącznik do powyższej uchwały. W § 5 ust. 3 pkt 9 uchwały w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie P wprowadził zakaz lokalizacji punktów zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu. Jednocześnie inwestor we wniosku wskazał, że wysegregowane tworzywa sztuczne będą dostarczane do hali za pomocą samochodów dostawczych i rozładowywane w dokach rozładunkowych. Następnie będą segregowane, myte i suszone, a w końcowym etapie tworzywa będą poddawane rozdrabnianiu i granulacji. 

Oba organy – I i II instancji – były zgodne, że planowane przez inwestora przedsięwzięcie zaliczać się będzie do gospodarowania odpadami w rozumieniu Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W związku z tym odmówiły wydania wnioskowanego zaświadczenia, jako że w ich ocenie planowany sposób użytkowania hali magazynowej był niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W skardze złożonej do WSA wnioskodawca zarzucił m.in. błędne przyjęcie przez organy I i II instancji., że na podstawie § 5 ust. 3 pkt 9 uchwały wyłączono możliwość prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, a także niesłuszne utożsamianie zakazu prowadzenia punktów zbierania i przeładunku z zakazem prowadzenia jakiejkolwiek działalności polegającej na gospodarowaniu odpadami.

WSA przychylił się do argumentów wnioskodawcy. Sąd wskazał przede wszystkim, że stan faktyczny nie jest przedmiotem sporu. Sporna jest natomiast kwestia ustalenia, czy wyłączenie, o jakim mowa w § 5 ust. 3 pkt 9 uchwały, a więc zakaz lokalizacji punktów zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, obejmuje również inwestycję planowaną przez skarżącego.

WSA wskazał na dwa kluczowe argumenty przemawiające za nieobjęciem wskazanym zakazem inwestycji wnioskodawcy. Po pierwsze, wszelkie wynikające z planu miejscowego ograniczenia w zakresie wykonywania prawa własności muszą być interpretowane zgodnie z zasadami wykładni wyjątków, a zatem nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej, co w tym przypadku znajduje swój wyraz w zasadzie in dubio pro libertate. Po drugie, WSA wskazał, że magazynowanie nie jest zbieraniem odpadów. I tak, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, mówiąc o magazynowaniu odpadów, rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, a także magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. Natomiast przez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów, a także tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy o odpadach. W zakresie natomiast pojęcia „przeładunku odpadów” uchwała nie zawiera definicji takiej czynności i w związku z tym należy ją rozumieć zgodnie z definicją powszechnie rozumianą. Przeładunek oznacza więc przeniesien...