W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, takich jak pożar czy innego rodzaju kataklizmy, usunięcie drzew i krzewów powinno być przeprowadzone natychmiast. Jedyne utrudnienie wynika z faktu, że usunięcie tego typu roślinności wymaga uzyskania zezwolenia na ogólnych zasadach, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Ochrona środowiska jest procesem, który wymaga działań o charakterze kompleksowym i interdyscyplinarnym. Konieczność ta w sposób szczególny ujawnia się na gruncie zwalczania różnego rodzaju zagrożeń dla środowiska. Nie jest od niej wolna również ochrona drzew i krzewów na terenie miast i wsi. Jak wynika bowiem z postanowień art. 86 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, z późn. zm.), obowiązek wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska nie dotyczy usuwania drzew i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych (oczywiście wystąpienie tej przyczyny nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Jednocześnie w art. 26 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.) określono, że „komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, wstrzymania robót, zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru”.
 
Przepisy przeciwpożarowe
Zgodnie natomiast z postanowieniami ust. 2 tego aktu, decyzje takie muszą być zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności, czyli od razu być wykonane przez ich adresata. Źródłem naruszenia przepisów przeciwpożarowych mogą być również drzewa rosnące np. na drogach ewakuacyjnych lub pożarowych. W związku z tym decyzje wydawane przez organy Państwowej Straży Pożarnej mogą odnosić się również do tych drzew. W obecnym stanie prawnym usunięcie takich drzew z wymogu uzyskania zezwolenia na ogólnych zasadach. Uczyniono tak w art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody w odniesieniu do drzew usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, oraz z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału. Postanowiono tak również w odniesieniu do drzew, które utrudniają zarówno widoczność sygnalizatorów i pociągów, jak i eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu. W związku z tym po wydaniu przez organy Państwowej Straży Pożarnej decyzji nakładającej obowiązek usunięcia drzew, stwarzających zagrożenie pożarowe, posiadacz nieruchomości przed wykonaniem tego wymogu będzie musiał na ogólnych zasadach uzyskać na to zezwolenie. W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości związane z tym, czy organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew...

Wykup dostęp do płatnych treści Portalu Komunalnego!

Chcesz mieć dostęp do materiałów Portalu Komunalnego Plus?