Podczas posiedzenia 21 stycznia br. we Włocławku w formule hybrydowej członkowie Zarządu ZMP negatywnie zaopiniowali projekty ustaw – Prawo wodne oraz o modernizacji i poprawie efektywności szpitali.

Zdecydowanie negatywnie zarząd ZMP odniósł się do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. 

Przepisy nie do zaakceptowania

Zapisy dotyczące nakładania na gminy administracyjnych kar pieniężnych w związku z niedostosowaniem aglomeracji do wymogów wynikających z przepisów w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych są nieakceptowalne i zasługują na odrzucenie. Zmiana ta to kolejne podwyższenie przychodów PGW Wody Polskie. Zarząd ZMP krytycznie odniósł się też do zapisów, zgodnie z którymi w aglomeracji, którą często tworzy kilka gmin, gmina wiodąca ponosi odpowiedzialność i skutki finansowe za niepodłączonych do sieci mieszkańców w gminach współtworzących aglomerację. Za problematyczne uznano też składanie przez przedsiębiorstwa wod-kan wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do zaopiniowania regulatorowi, tj. Wodom Polskim. Olbrzymie problemy są już z ustaleniem taryfy przez WP, więc można założyć, że z opinią planu rozwoju sieci również będą problemy. Ponadto proponowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na burmistrza lub prezydenta miasta dodatkowe zadania dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, co będzie skutkować zwiększeniem ponoszonych przez gminę kosztów (np. poprzez konieczność stworzenia nowych etatów). 

Kontrowersyjne pomysły na reformę ochrony zdrowia

Podobną, negatywną opinię Zarząd ZMP wydał wobec projektu ustawy Ministerstwa Zdrowia o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. W dyskusji padały bard...