W czasie całego okresu eksploatacji, ale także po jej zakończeniu, składowisko odpadów narażone jest na kontakt z wodami, głównie opadami atmosferycznymi. Część wód opadowych, trafiających na teren zajęty przez składowane odpady, ulega spływowi powierzchniowemu, część paruje, a pozostałość migruje przez bryłę składowiska, wymywając z niego rozpuszczalne substancje stałe, ciekłe i gazowe, w efekcie czego powstają odcieki. Należy zadbać o ich unieszkodliwienie.

Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne1, w rozdziale 2 („Objaśnienia określeń ustawowych”) poprzez ścieki rozumie się m.in. wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ściekiem są także wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne.

Jednocześnie w Dziale VIII Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach2 jest zapis o wymaganiach dotyczących prowadzenia procesów przetwarzania odpadów, w tym składowania odpadów, zgodnie z którym organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów określa w tym pozwoleniu wymagania zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska oraz ochronę uzasadnionych interesów os&oac...