Ministerstwo Klimatu przygotowało projekty dwóch ważnych aktów prawnych. Czy ich przyjęcie znacząco zmieni zasady funkcjonowania gospodarki odpadami? Przynajmniej dla niektórych nowe przepisy oznaczać będą wyższe koszty działalności.

Ministerstwo Klimatu zaprezentowało projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Poprzednie wytyczne funkcjonowały do 2016 r. Gospodarujący odpadami obawiają się, że nowe wymagania mogą zwiększyć, i tak już od lat szybujące w górę, koszty ich działalności. Udostępniono także projekt rozporządzenia zawierający nowy wzór obliczania poziomów recyklingu i odzysku odpadów. Ten dokument również wymaga doprecyzowania – ocenia branża gospodarki odpadami.

W delegacji do poprzednich przepisów

Wydane przez Ministra Środowiska, jeszcze na podstawie delegacji z art. 14 ust. 10 ustawy o odpadach z 2001 r., rozporządzenie w sprawie mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych1 wytyczyło określone standardy przetwarzania odpadów w ramach technologii stosowanych w instalacjach MBP. Mimo że w styczniu 2016 r. akt ten utracił moc, to często stanowi punkt odniesienia dla funkcjonowania tego rodzaju instalacji. Prace nad kolejną wersją rozporządzenia toczyły się pod koniec 2015 r., jednak ostatecznie odstąpiono od jego wydania. Celem projektu rozporządzenia2 jest określenie wymagań dla procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i dla odpadów powstających w tych procesach. Wiąże się to także z realizacją wymagań unijnych. Chodzi m.in. o to, aby stabilizat uzyskany w procesie MBP nie zawierał odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowiskach odpadów. – Celem biologicznego przetwarzania frakcji ulegającej biodegradacji jest możliwie szybka ich stabilizacja. Proces powinien być tak prowadzony, aby emisja zanieczyszczeń powstająca w wyniku rozkładu frakcji organicznej, odpowiedzialnej za emisję metanu na składowiskach, była nieuciążliwa dla środowiska oraz by uzyskać nieuciążliwy zapachowo materiał – uzasadnia nowe przepisy Ministerstwo Klimatu. – Biologiczne przetwarzanie powoduje redukcję ilości gazu cieplarnianego emitowanego ze składowisk i zanieczyszczonych odcieków. Uzyskuje się również redukcję masy i objętości przetworzonych odpadów – dodają przedstawiciele resortu w uzasadnieniu projektu.

Nowy-stary projekt

Jak zauważa Joanna Kostrzewska, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, aktualnie projektowane rozwiązania częściowo powielają postanowienia projektu rozporządzenia wycofanego w roku 2015. Przykładem jest m.in. zapis o obowiązku rozładunku odpadów kierowanych do procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w obiekcie zamkniętym instalacji, uniemożliwiającym oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposażonym w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska i w urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające emisje zanieczyszczeń, w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza. – Kolejnym przykładem jest dopuszczenie możliwości wydzielenia w procesie mechanicznej obróbki odpadu o kodzie ex 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 zarówno frakcji 0-80 mm (podsitowej), powyżej 80 mm (nadsitowej), jak i frakcji podsitowej większej niż 0-80 mm – dodaje. W rozporządzeniu zapisano m.in. następujące rozwiązania:
- określenie definicji pojęcia „instalacja” w odniesieniu do zakładów przetwarzania odpadów,
- obowiązek rozładunku i przetwarzania odpadów w obiektach zamkniętych,
- doprecyzowano rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex 19 12 12,
- dopuszczono możliwość wydzielenia frakcji podsitowej odpadów o wielkości do 20 mm,
- dopuszczono możliwość powstania z odpadów poddanych mechanicznemu przetworzeniu odpadów, które nie ulegają biologicznemu rozkładowi,
- wprowadzono prowadzenie procesu mechanicznego przetwarzania odpadów takich jak: 20 01 – Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01), 20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji, ex 20 03 02 – Odpady z targowisk nieulegające biodegradacji oraz 15 01 – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) przez ich doczyszczanie oraz rozsortowywanie,
- doprecyzowano możliwości zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 powstających w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów.
Dodatkowe koszty dla przedsiębiorców prowadzących instalacje komunalne może przynieść zapis o konieczności prowadzenia rozładunku i mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiektach zamkniętych. Taki budynek musi mieć szczelne podłoże oraz urządzenia wentylacyjne, które ograniczą przedostawanie się pyłów do powietrza. Dzięki temu, według Ministerstwa, zakłady MBP mają emitować mniej zanieczyszczeń do środowiska, co wpłynie także na zmniejszenie uciążliwości zapachowych. Resort szacuje, że koszt budowy tak dostosowanego...