Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Zmiany prawa

Istotne zmiany w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Wejście w życie przepisów Ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 471).

19 września 2020 r. weszła w życie Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 471) w zakresie dodania do treści Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: DzU z 2019 r. poz. 1437, ze zm., dalej jako: u.z.z.w.) przepisu art. 19a regulującego na poziomie ustawowym problematykę wydawania warunków przyłączenia do sieci oraz procedurę odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Dotychczas powyższe kwestie regulowane były na poziomie gminnych regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bądź nawet w wewnętrznej praktyce przedsiębiorstw wod-kan, co rodziło szereg rozbieżności i problemów interpretacyjnych. W związku z tym ustawodawca zdecydował się na ujednolicenie przepisów w tym zakresie, co stanowić może istotne wyzwanie dla niektórych przedsiębiorstw wod-kan. Pierwszą ze znaczących zmian wprowadzanych przez przedmiotowy przepis jest określenie w art. 19a ust. 1 u.z.z.w. obligatoryjnych terminów wydania przez przedsiębiorstwo wod-kan warunków przyłączenia do sieci albo uzasadnionej odmowy przyłączenia. Terminy te wynoszą odpowiednio 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 45 dni w przypadku pozostałych inwestycji. Powyższe terminy rozpoczynają swój bieg każdorazowo w dniu złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci przez podmiot zainteresowany przyłączeniem. Przedsiębiorstwo wod-kan jest także zobligowane potwierdzić pisemnie złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci (art. 19a ust. 3 u.z.z.w.). Co istotne, wskazane wyżej terminy na rozpatrzenie wniosku o przyłą-czenie do sieci mogą być przedłużone przez przedsiębiorstwo wod-kan jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jedynie o odpowiednio kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci. W treści tego zawiadomienia przedsiębiorstwo wod-kan jest także zobligowane do podania uzasadnienia przyczyn przedłużenia terminu. Do terminu rozpatrzenia przez przedsiębiorstwo wod-kan wniosku o przyłączenie do sieci nie zalicza się przy tym terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku oraz okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (art. 19a ust. 5 u.z.z.w.). Przepis ten jest zatem dość elastyczny i zostawia szerokie pole do interpretacji, szczególnie w zakresie ostatniej z p...